För­val­ta­ren stop­par bo­stads­klipp

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

För­val­ta­ren har ta­git bort möj­lig­he­ten att be­hål­la kö­po­äng­en vid en om­bild­ning, vil­ket har upp­rört bo­en­de på Log­dans­vä­gen. Men För­val­ta­ren pri­o­ri­te­rar att få stopp på bo­en­de som vill gö­ra snab­ba peng­ar.

Som Vi i Sund­by­berg ti­di­ga­re har be­rät­tat, har För­val­ta­rens sty­rel­se ta­git bort möj­lig­he­ten att be­hål­la si­na kö­po­äng när man kö­per sin lä­gen­het.

Skä­let är att det va­rit lätt att tjä­na snab­ba peng­ar på att säl­ja sin ny­bil­da­de bo­stads­rätt och skaf­fa sig en ny hy­reslä­gen­het di­rekt. Det­ta har För­val­ta­ren ve­lat stop­pa.

Men re­gel­änd­ring­en har fått bo­en­de på Log­dans­vä­gen i Ör att re­a­ge­ra. Om­bild­ning­en till bo­stads­rät­ter, som om­fat­tar 270 lä­gen­he­ter, var pre­cis på gång när be­ske­det kom.

En hy­res­gäst ha­de i för­läng­ning­en tänkt flyt­ta till en an­nan hy­res­rätt, men har valt att kö­pa sin lä­gen­het så länge ef­tersom hen in­te vil­le va­ra hy­res­gäst hos si­na gran­nar.

Johan Wi­gren bor ock­så hy­res­gäst.

på Log­dans­vä­gen och har re­a­ge­rat på att för­ut­sätt­ning­ar­na plöts­ligt änd­ras.

– Tro­vär­dig­he­ten för­svin- ner från För­val­ta­ren. Vill man för­änd­ra nå­got mås­te man ha ett flex­i­belt sätt, en di­a­log om sa­ker och ting. An­nars går det ing­et bra, sä­ger han.

För ho­nom och hans gran­nar kom­mer beslutet

Att be­hål­la kö­po­äng­en har va­rit möj­ligt vid ti­di­ga­re om­bild­ning­ar se­dan tio år till­ba­ka. Men det var vid fjol­å­rets om­bild­ning på Löt­sjö­vä­gen som För­val­ta­ren bör­ja­de upp­täc­ka att ti­di­ga­re hy­res­gäs­ter kom till­baks, ef­ter att ha sålt si­na bo­stads­rät­ter.

För­val­ta­ren pri­o­ri­te­ra­de att få bukt med pro­ble­met, även om det har fått kon­se­kven­ser för bo­en­de på Log­dans­vä­gen.

– Det kom li­te nä­ra in­på och det är väl li­te olyck­ligt. Vi kan ba­ra be­kla­ga att det blev i sis­ta mi­nu­ten, men änd­ring­en an­sågs vik­tig, sä­ger An­ders Sun­dqvist, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos För­val­ta­ren.

Han med­ger att det kan fin­nas sär­skil­da om­stän­dig­he­ter och sä­ger att al­la är väl­kom­na att hö­ra av sig, men att det in­te finns någ­ra pla­ner på att kom­pen­se­ra de bo­en­de.

– I någon me­ning får man väl­ja hur man vill bo, i bo­stads­rätt el­ler hy­res­rätt. Vi be­hö­ver se till det all­män­nas bäs­ta och tän­ka på dem som in­te har bo­stad, sä­ger han.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

LOG­DANS­VÄ­GEN. Här ska det in­te gå att gö­ra snab­ba peng­ar och di­rekt kom­ma till­baks som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.