Falsk sex­an­nons led­de till åtal

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En man försökte kö­pa sex av en kvin­na, via en falsk an­nons på nä­tet. Kvin­nan vars per­son­upp­gif­ter och bild ka­pats, har en­ligt åkla­ga­ren ut­satts för för­tal och olov­lig iden­ti­tets­an­vänd­ning.

En för­skotts­be­tal­ning på 10 500 kro­nor har istäl­let han­te­rats av två kvin­nor i 25-års­ål­dern, som nu åta­las för pen­ning­tvätts­brott. En av kvin­nor­na är hem­ma­hö­ran­de i Sund­by­berg.

”Åt­gär­der­na har syf­tat till att döl­ja att peng­ar­na kom­mer från den brotts­li­ga verk­sam­he­ten och/el­ler för att främ­ja möj­lig­he­ten för nå­gon att till­go­do­gö­ra sig peng­ar­na”, skri­ver åkla­ga­ren i stäm­nings­an­sö­kan.

Bå­da kvin­nor­na ne­kar till brott.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

ÅTAL. Två kvin­nor tog hand om peng­ar från falsk sex­köp­san­nons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.