Hem­lös­het bland barn

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - KÄL­LA: RÄD­DA BAR­NEN

RÄD­DA Bar­nen pre­sen­te­ra­de rap­por­ten ”En plats att kal­la hem­ma – Barn­fa­mil­jer i bo­stads­kri­sens skug­ga” i maj 2017.

DE ef­ter­frå­ga­de un­der­lag från lan­dets 36 störs­ta kom­mu­ner och fick svar från 25 av dem. Där finns minst 5 390 barn som en­ligt So­ci­al­sty­rel­sens de­fi­ni­tion är hem­lö­sa.

” HÖG­RE krav på hy­res­gäs­ter, stör­re kon­kur­rens på bostads­mark­na­den och bostads­bris­ten har al­la bi­dra­git till en ökad an­del barn­fa­mil­jer som är hem­lö­sa”, står i rap­por­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.