Köp­te och sål­de 15 bo­stads­rät­ter

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Leif Ol­den­burg

Un­der fy­ra års tid köp­te och sål­de man­nen och hans sam­bo ett 15-tal bo­stads­rät­ter i bland an­nat Sol­na och Sund­by­berg. Af­fä­rer­na de­kla­re­ra­des som pri­vat­bo­stä­der – men Skatteverket hål­ler in­te med.

Bland an­nat ge­nom­för­de pa­ret un­der åren 2013–2016 fle­ra bo­stads­af­fä­rer i Jung­frudan­sen i Hu­vuds­ta och Signal­fa­bri­ken i cen­tra­la Sund­by­berg. Skatteverket har nu fast­sla­git att af­fä­rer­na be­dri­vits i så­dan om­fatt­ning att de bor­de ha ta­gits upp som in­komst av nä­rings­verk­sam­het.

Man­nen, som är i 40-års­ål­dern och skri­ven i Sund­by­berg, hål­ler in­te med. I stäl­let skri­ver han till Skatteverket att pa­rets re­la­tion va­rit så stor­mig att man tid­vis har va­rit i be­hov av fle­ra bo­stä­der.

Skatteverket god­tar in­te den för­kla­ring­en, ef­tersom pa­ret un­der stör­re del av den ak­tu­el­la ti­den har va­rit skriv­na på sam­ma adress. I stäl­let upp­taxe­ras man­nen som dess­utom får be­ta­la ett ex­tra skat­te­tillägg.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

AF­FÄ­RER. Skatteverket upp­tax­e­rar nu en per­son som köpt och sålt bo­stä­der i stor om­fatt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.