Riss­ne slu­ter upp mot våld ef­ter mord

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Ett va­pen har ta­gits i be­slag ef­ter att en man sköts ihjäl i Riss­ne cent­rum un­der nat­ten mot mån­dag. Många sund­by­ber­ga­re har fått nog av vål­det och på ons­dags­kväl­len ord­na­des en manifestation.

Fle­ra vitt­nen lar­ma­de po­li­sen vid 00:24 ef­tersom de hört skott­loss­ning. En all­var­ligt ska­dad man hit­ta­des ut­om­hus i Riss­ne cent­rum.

Man­nen, som var i 30-års­ål­dern, för­des med am­bu­lans till sjuk­hus men hans liv gick in­te att räd­da. En för­un­der­sök­ning om mord är in­ledd.

Ett va­pen hit­ta­des av po­li­sen i när­he­ten av brotts­plat­sen. Men nå­gon miss- tänkt gär­nings­per­son var vid tid­ning­ens press­lägg­ning än­nu in­te gri­pen.

Sven-Erik Ols­son vid po­li­sens led­nings­cen­tral kän­de in­te till om mor­det kun­de ha nå­gon kopp­ling till and­ra skott­loss­ning­ar.

– Men det finns näs­tan un­dan­tags­löst en för­histo­ria. Det är den man får titta på, sa han på mån­da­gen. En sam­ling för att mar­ke­ra mot vål­det pla­ne­ra­des att hål­las på ons­dags­kväl­len.

– Käns­lan som jag tror att al­la får, var­je gång det är ett nytt mord är ”hur länge ska det få hål­la på”. Till slut sit­ter man och vän­tar på näs­ta mord, sä­ger ar­ran­gö­ren Jesper Wiklund.

Han är op­po­si­tions­råd för Väns­ter­par­ti­et, men eve- ne­mang­et är par­ti­po­li­tiskt obun­det. Ef­ter ho­mo­fo­biskt klot­ter och ska­de­gö­rel­se mot en regn­bågs­fär­gad bänk som­ma­ren 2016, tog han ini­ti­a­tiv till att ar­ran­ge­ra Riss­ne Pri­de.

– Då mås­te man re­a­ge­ra när folk mör­das, sä­ger han.

I so­ci­a­la me­di­er lä­ser han kon­ver­sa­tio­ner om hur det känns att vak­na mitt i nat­ten av skott­sal­vor, följt av blå­ljus som stan­nar kvar i tim­mar.

– De som har sto­ra barn kol­lar var de är, de som har små barn för­kla­rar för dem vad som hän­der. Det sju­ka är in­te var det sker ut­an att det sker över­hu­vud­ta­get; ing­en ska be­hö­va upp­le­va det­ta, sä­ger Jesper Wiklund.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

MORD. Po­li­sen har än­nu ing­en gri­pen för skott­loss­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.