Fort­satt vän­tan på Duv­bo­sko­lan

Po­li­ti­ker­na be­svik­na: De­talj­pla­nen för Ek­bac­ken klar först hös­ten 2019

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Flyt­ten av Duv­bo­sko­lan fort­sät­ter att drö­ja. Från att ti­di­ga­re bli­vit lo­va­de in­flytt 2018 el­ler 2019 med- de­las nu att en de­talj­plan för skol­verk­sam­het på Ek­bac­ken kan va­ra klar hös­ten 2019.

En ut­bygg­nad av Duv­bo­sko­lan på Ek­bac­ken ut­lo­va­des i maj 2016. Först nu sätts de­talj­pla­ne­ar­be­tet igång. – In­flytt­ning höst­ter­mi­nen 2019 är in­te ens en öns­ke­dröm, sä­ger Mar­kus Jöns­son (S).

Ef­ter att de grön­blå tog över mak­ten i slu­tet av 2015, pre­sen­te­ra­des en ny lös­ning för Duv­bo­sko­lan: När äldre­bo­en­det flyt­tat ut från Ek­bac­kens hus F skul­le års­kur­ser­na 4–6 flyt­ta dit.

Flyt­ten blev för­se­nad och Duv­bo­sko­lan skul­le få kom­ma in 2018 el­ler 2019, en­ligt Mor­gan Lin­dqvist (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le- och gym­na­sie­nämn­den.

I går kom chock­be­ske­det på ex­plo­a­te­rings- och håll­bar­hets­ut­skot­tets mö­te: En de­talj­plan för skol­verk­sam­het på Ek­bac­ken vän­tas va­ra klar först hös­ten 2019.

– Jag är upp­rörd och li­te led­sen. Pro­ble­met är ju att om man ska byg­ga en sko­la om ett och ett halvt år, då pra­tar vi minst tre år in­nan en sko­la är klar, sä­ger Mar­kus Jöns­son (S), le­da­mot i ut­skot­tet tilli­ka grund­sko­le­och gym­na­sie­nämn­dens and­re vice ord­fö­ran­de.

– Vad ska lä­ra­re och ele­ver sä­ga? Just nu finns inga kon­kre­ta lös­ning­ar. In­flytt­ning höst­ter­mi­nen 2019 är in­te ens en öns­ke­dröm, fort­sät­ter han.

Re­dan i dag går om­kring 90 av Duv­bo­sko­lans drygt 320 ele­ver i pa­vil­jong­er på Riss­ne äng­ar; till hös­ten ska två klass­rum till fin­nas där.

Frå­gan om Duv­bo­sko­lan har va­rit på ta­pe­ten i många år. 2013 be­slu­ta­de kom­mu­nen om en ny skol­bygg­nad, men den lös­ning­en stop­pa­des.

– Att åter­gå till den plan vi ha­de skul­le ba­ra krä­va en ma­jo­ri­tet i full­mäk­ti­ge. De­talj­pla­nen är ta­gen, sä­ger Mar­kus Jöns­son.

Mor­gan Lin­dqvist hop­pa- des fort­fa­ran­de på in­flytt­ning hös­ten 2019, in­nan Vi i Sund­by­berg ring­de ho­nom.

– Det var ny­he­ter för mig, att det skul­le ta så lång tid med de­talj­pla­nen, sä­ger han.

Frå­gan om om­bygg­na­tio­nen är in­te grund­sko­le- och gym­na­sie­nämn­dens an­svar ut­an stads­led­nings­kon­to­rets, en­ligt ho­nom.

Vad sä­ger du om de fär­di­ga skol­lo­ka­ler­na drö­jer tre år?

– Det är in­te alls bra. Först får jag pra­ta med dem och se om det verk­li­gen tar tre år. Det är in­te ac­cep­ta­belt, sä­ger Mor­gan Lin­dqvist.

Stads­bygg­nads­che­fen Re­gi­na Ke­vi­us be­kräf­tar att de- talj­pla­ne­ar­be­tet ska på­bör­jas nu.

– Van­ligt­vis tar det ett och ett halvt till två år. Det be­ror li­te på vem som ska äga Ek­bac­ken, det är i högs­ta grad en po­li­tisk frå­ga, sä­ger hon.

En po­li­tisk frå­ga är det ock­så vil­ka skol­byg­gen som pri­o­ri­te­ras, en­ligt hen­ne.

– Vi har de­talj­pla­nen för Ör­sko­lan, en sko­la i Ur­svik, Vik­tor Ryd­berg och In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan. Det är många sko­lor och ett pus­sel som ska läg­gas, sä­ger Re­gi­na Ke­vi­us.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER/ARKIV

DUV­BO­SKO­LAN. Får vän­ta ett tag till på en ut­bygg­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.