Barn i kläm när ishal­len för­fal­ler

”Trå­kigt när kon­ståk­nings­trä­ning­en ställs in på grund av den då­li­ga ishal­len”

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Tea Hägglund är led­sen. Hen­nes kon­ståk­nings­trä­ning blev in­ställd när ishal­len var tra­sig – igen. Nu vill hon ha en ny ishall.

Kon­ståk­nings­grup­pen för barn mel­lan 7 och 11 år har fått två tim­mars is­tid var­je vec­ka av kom­mu­nen. En av del­ta­gar­na är Tea, som har hål­lit på med kon­ståk­ning i ett och ett halvt år.

– Hon bör­ja­de ef­tersom hen­nes sto­re­brö­der trä­na­de hoc­key. Då såg hon al­la flic­kor med fi­na klä­der, sä­ger hen­nes mam­ma Pet­ra Hägglund.

Må­let för Tea är att få åka ut­an hjälm, det gör de sto­ra kon­ståk­ningstje­jer­na. Men den slit­na ishal­len har in­te va­rit till hjälp för att nå må­let. Tre gång­er den­na vin­ter har trä­ning­ar fått stäl­las in.

12 ja­nu­a­ri ha­de ett ex­pan­sions­kärl gått sön­der, be­rät­tar Pet­ra Hägglund. Tea ha­de vän­tat he­la jul­lo­vet på att kon­ståk­ning­en skul­le bör­ja igen. Hem­ma ha­de hon tänjt och sträckt på sig för att för­be­re­da sig.

– Då fick vi ve­ta på fre­da­gen att al­la ti­der var in­ställ­da på lör­da­gen, sä­ger hon.

De barn som skul­le ha haft sä­songs­start på skrid­sko­sko­lan var nog li­ka be­svik­na som Tea, som in­te fick si­na två tim­mars kon­ståk­ning.

– Det skul­le ha fun­nits en ishall till! Po­li­ti­ker­na pra­tar om att det ska fin­nas is till al­la, men det går för sak­ta. Vi mås­te ha en drift­sä­ker ishall, sä­ger Pet­ra Hägglund.

Kon­ståk­nings­klub­ben Sund­by­berg har 13 tim­mars is­tid to­talt.

– Det är all­de­les för många på isen. Den som trä­nar på ett pro­gram bär väst, så att al­la and­ra flyt­tar på sig. För att få ener­gi att gö­ra ett trip­pel­hopp krävs väl­digt myc­ket sväng­rum, sä­ger Pet­ra Hägglund som lyf­ter fram att klub­ben har fram­tids­hopp bland si­na med­lem­mar:

– Vi har fy­ra tje­jer, av 35 åka­re, som del­tar i ung­doms-SM. Det är gans­ka bra.

”Vi mås­te ha en drift­sä­ker ishall.”

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

TRÄ­NAR. Tea Hägglund ser fram emot att bli till­räck­ligt sä­ker för att få åka ut­an hjälm. Men då krävs att ishal­len in­te stäng­er på grund av tek­nis­ka fel.

TRÄ­NAR. Tea Hägglund ser fram emot att bli till­räck­ligt sä­ker för att få åka ut­an hjälm. Men då krävs att ishal­len in­te stäng­er på grund av tek­nis­ka fel.

IN­STÄLLT. Pet­ra och Tea Hägglund vill väl­digt gär­na ha en ishall som hå ller. Nu har kon­ståk­nings­trä­ning­en bli­vit in­ställd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.