Lä­ra­re krä­ver po­li­ti­ker­nas an­svar för lo­ka­ler­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - FOTO: ULRICA AN­DERS­SON Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Fack­ligt en­ga­ge­ra­de lä­ra­ren Jo­nas Johns­son har ifrå­ga­satt tids­pla­nen med en fär­dig ut­bygg­nad av Duv­bo­sko­lan hös­ten 2019. Far­hå­gor­na har nu sla­git in och han vill att po­li­ti­ken tar an­svar.

Trång­bodd­he­ten är på­tag­lig på Duv­bo­sko­lan. Lä­ra­ren och skydds­om­bu­det Jo­nas Johns­son vi­sar runt när Vi i Sund­by­berg häl­sar på.

– Ung­ar­na upp­le­ver att det in­te är så fräscht på to­an. Två to­a­let­ter på 75–80 barn blir gans­ka hårt an­sat­ta. Mat­sa­len räc­ker in­te till, det är trångt och tur att det in­te har hänt nå­got med var­ma kan­ti­ner. Ha­de vi fått byg­ga ut mat­sa­len ha­de det va­rit

jät­te­bra, sä­ger han.

Ha­de det in­te va­rit för lokal­frå­gan ha­de sko­lan haft

fler än de nu­va­ran­de 320 ele­ver­na.

– Vi får någ­ra sam­tal i vec­kan om ele­ver som vill gå på Duv­bo­sko­lan, men som vi får tac­ka nej till. Lä­ra­re har vi till­räck­ligt och eko­no­min är gans­ka bra, sä­ger Jo­nas Johns­son.

Ut­bygg­na­den skul­le ha va­rit klar hös­ten 2019, en­ligt Mor­gan Lin­dqvist (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le- och gym­na­sie­nämn­den. I mån- dags in­for­me­ra­de för­valt­ning­en om att de­talj­pla­nen ska på­bör­jas först nu – en sko­la lär istäl­let bör­ja byg­gas först mot slu­tet av näs­ta år.

Jo­nas Johns­son har ifrå­ga­satt tids­pla­nen re­dan inn- an be­ske­det kom och und­rar var­för det­ta ar­be­te in­te satts igång ti­di­ga­re. Han är fru­stre­rad över hur po­li­ti­ker­na i kom­mu­nen han­te­rar frå­gan och vill att nå­gon tar an­svar.

– Det är skan­da­löst att det in­te har hänt nå­got på så lång tid som det­ta har dis­ku­te­rats i po­li­ti­ken, sä­ger han.

Som skydds­om­bud för Lä­rar­för­bun­det an­ser Jo­nas Johns­son att po­li­ti­ker­na bor­de ta mer hän­syn till lä­rar­nas ar­bets­mil­jö.

– Vi vet ju ingen­ting om fram­ti­den. I höst är det val och vad kom­mer att hän­da se­dan?

”Skan­da­löst att det in­te har hänt nå­got på så lång tid.”

TRÅNGT. Lä­ra­ren Jo­nas Johns­son vi­sar upp mat­sa­len. Det­ta är ena hal­van och mat­sa­len skul­le be­hö­va byg­gas ut, en­ligt ho­nom.

FÅ. To­a­let­ter­na blir hårt an­sat­ta av trång­bodd­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.