Skydds­zon på KS ef­ter skjut­ning­ar­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

I sam­ma stund som po­li­sen får larm om en skjut­ning upp­rät­tas en buf­fert­zon vid Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­sets akut­mot­tag­ning. Den nya tak­ti­ken sat­tes på prov vid döds­skjut­ning­en i Riss­ne för snart två vec­kor se­dan.

I au­gusti för­ra året sköts två yng­re män vid ett bråk i Öst­ber­ga. Fy­ra mi­nu­ter ef­ter att am­bu­lan­sen stan­nat vid Ka­ro­lins­kas vux­ena­kut i Sol­na sam­la­des an­hö­ri­ga och vän­ner till off­ren ut­an­för aku­ten.

– Det spreds en fel­ak­tig bild att fle­ra hot­ful­la per­so­ner tog sig in på aku­ten. De som för­sök­te ta sig in av­vi­sa­des. Mer än så var det in­te, sä­ger Anna Jansson, funk­tions­om­rå­des­chef på akut- mot­tag­ning­en i Sol­na.

Vid en ny skjut­ning en vec­ka se­na­re sat­te po­li­sen upp spär­rar 50 me­ter från aku­tens en­tré och kon­trol­le­ra­de al­la som vil­le pas­se­ra.

Ef­ter hän­del­ser­na har po­li­sen i sam­ar­be­te med Ka­ro­lins­ka upp­rät­tat nya ru­ti­ner. I sam­ma ögon­blick som lar­met går om en skott­loss­ning skic­kas po­lis­pa­trul­ler bå­de till brotts­plat­sen och Ka­ro­lins­kas akut­mot­tag­ning. Po­li­sen upp­rät­tar en buf­fert­zon ut­an­för aku­ten och ba­ra de när­mast an­hö­ri­ga till off­ret släpps för­bi.

– Vid den se­nas­te skjut­ning­en i Riss­ne var po­li­sen till och med på plats fö­re am­bu­lan­sen, sä­ger Anna Jansson.

Carl Mag­nus Rut­her­falk

är chef för sä­ker­hets­led­ning­en på Ka­ro­lins­ka. Han tyc­ker det nya sy­ste­met fun­ge­rar bra.

– Det är vik­tigt att po­li­sen hin­ner byg­ga upp ett skydd in­nan am­bu­lan­sen kom­mer. Vi på sjuk­hu­set kla­rar in­te av att han­te­ra ex­tre­ma si­tu­a­tio­ner. Det är po-

li­sens upp­gift att skyd­da sjuk­hu­set, sä­ger han.

I de­cem­ber ge­nom­gick per­so­na­len en ut­bild­ning hos po­li­sen. Dess­utom finns sjuk­hu­sets eg­na ord­nings­vak­ter nu­me­ra på plats på aku­ten dygnet runt.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

SPÄRR. Vid skott­loss­ning­ar upp­rät­tar po­li­sen en buf­fert­zon på säkert av­stånd från aku­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.