BRF:en som lad­dar för elbilar 50 LADD­STA­TIO­NER.

Sve­ri­ges el­bil-vän­li­gas­te bo­stads­rätts­för­e­ning finns på Kungs­hol­men. För­hopp­ning­en är att in­ve­ste­ring­en ock­så ökar vär­det på lä­gen­he­ter­na.

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Pa­trik Wirén pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Bostads­rätts­för­e­ning­en Väs­ter­malm­s­ter­ras­sen i Horns­berg på Kungs­hol­men har 150 par­ke­rings­plat­ser i sitt garage.

Här finns i dag fem ladd­plat­ser för elbilar – men snart är de be­tyd­ligt fler. In­nan ja­nu­a­ri är slut vän­tas sam­man­lagt 50 va­ra in­stal­le­ra­de och på sikt kan det bli he­la 90 styc­ken. Cla­ra Lid­berg sit­ter med i för­e­ning­ens sty­rel­se och har va­rit dri­van­de i frå­gan.

– Hu­set bygg­des 2014/ 2015 av Skans­ka och de fem plat­ser­na fanns där re­dan från bör­jan. De blev upp­bo­ka­de di­rekt och ef­tersom vi kän­ner att vi vill va­ra väl rus­ta­de för fram­ti­den be­stäm­de vi oss för att ut­ö­ka re­jält. Med 50 ladd­plat­ser blir vi san­no­likt Sve­ri­ges ladd­tä­tas­te bo­stads­rätts­för­e­ning, sä­ger hon när vi be­sö­ker de­ras garage.

Idén till den om­fat­tan­de ut­bygg­na­den av ladd­nings­sy­ste­men föd­des när möj­lig­he­ten att sö­ka kli­mat­klivs­stö-

– Vi ha­de handupp­räck­ning på års­stäm­man och cir­ka 80 av 100 var po­si­ti­va och kun­de tän­ka sig att skaf­fa el­bil den när­mas­te fram­ti­den. Så det fanns ett starkt stöd. I förs­ta hand sät­ter vi upp ladd­box­ar på de par­ke­rings­plat­ser där folk re­dan har elbilar, för­kla­rar hon.

Sam­ti­digt har det in­te va­rit helt lätt att ge­nom­fö­ra.

– Det har va­rit en lång pro­cess som in­led­des som­ma­ren 2016. Vi har fått väl­digt spre­ti­ga of­fer­ter skul­le man kun­na sä­ga och det är tyd­ligt att få ak­tö­rer har er­fa­ren­het av ett så stort pro­jekt. Att få fram yt­ter­li­ga­re sam­man­lagt 85 ladd­plat­ser är en stor in­ve­ste­ring men när­ma­re hal­va kost­na­den be­ta­las av bi­dra­get kli­mat­klivs­stö­det.

– Vi tror verk­li­gen att det kom­mer va­ra en de­al­brea­ker i fram­ti­den att ha ladd­nings­möj­lig­he­ter i an­slut­ning till hem­met. Så det här är även ett sätt att hö­ja vär­det på lä­gen­he­ter­na ge­ne­rellt. På så vis vin­ner al­la som bor här på det, även den som in­te har en bil som be­hö­ver lad­das.

I dag finns, en­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Po­wer Cir­c­le, 22 125 elbilar i Stock­holms län. Mil­jö­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) finns ock­så på plats i ga­ra­get och tror att siff­ran kom­mer öka av­se­värt.

– Vi räk­nar med att unge- fär 150 000 – 200 000 av bi­lar­na på Stock­holms ga­tor kom­mer att va­ra elbilar 2030, men i dag är det många som vän­tar med att skaf­fa el­bil för att det sak­nas ladd­möj­lig­he­ter. Där­för är det vik­tigt att vi job­bar på fle­ra håll, bland an­nat ge­nom att vi ökar mäng­den ladd­plat­ser i sta­dens garage och ladd­ga­tor på stan. Men även att vi kan hjäl­pa bo­stads­rätts­för­e­ning­ar med väg­led­ning ge­nom pro­jek­tet Fixa ladd­plats, sä­ger hon och hän­vi­sar till pro­jek­tet vars syf­te är att hjäl­pa bo­stads­rätts­för­e­ning­ar att sö­ka det stat­li­ga stö­det.

Cla­ra Lid­berg är övertygad om att fler bo­stads­rätts­för­e­ning­ar kom­mer föl­ja de­ras ex­em­pel.

Fle­ra har re­dan hört av sig och är in­tres­se­ra­de av att ve­ta mer om hur de går till­vä­ga.

– Det är häf­tigt att vi fått till ett så mo­dernt bo­en­de. Vi vill va­ra en så mo­dern för­e­ning som möj­ligt. Jag har även en dröm om sol­cell­spa­ne­ler på ta­ket, men vi bör­jar med det här ...

FOTO: LIN­DA GREN

ELBILSVÄNLIGT. Cla­ra Lid­berg med en av ladd­box­ar­na i ga­ra­get på Kungs­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.