Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Da­ni­al Gan­do­ma­ni Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 53

FRÅ­GA: Får mäk­la­ren säl­ja till nå­gon som in­te vann bud­giv­ning­en?

SVAR: Äga­ren till ob­jek­tet har all­tid rät­ten att be­slu­ta vem hen vill över­lå­ta bo­sta­den till, dock ut­an dis­kri­mi­ne­ring.

Jag har va­rit med om att en säl­ja­re valt bort den hög- sta bud­gi­va­ren då den­ne in­te ve­lat del­ta i he­la bud­giv­nings­pro­ces­sen ut­an valt att av­vak­ta, för att se­dan hop­pa in mot slu­tet.

Säl­ja­ren tyck­te att det miss­gyn­na­de pro­ces­sen och val­de spe­ku­lan­ten som fli­tigt va­rit del­ak­tig, och ha­de det näst högs­ta bu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.