Pri­va­ti­se­ra in­te LSS­bo­en­den som fun­ge­rar

Sund­by­berg har se­dan länge väl­digt väl­fun­ge­ran­de LSS-bo­en­den. Nu vill det mo­de­rat­led­da sty­ret pri­va­ti­se­ra LSS-bo­en­den i kom­mu­nen. Ett bo­en­de med en pri­vat ak­tör blir iso­le­rat. Sa­m­ord­ning­en och sam­ar­be­tet mel­lan de kom­mu­na­la bo­en­de­na kom­mer in­te de bo­en­de

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Marie Lund­man Völ­ker grupple­da­re för (S) i so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den Pe­ter Schil­ling (S) op­po­si­tions­råd

På de kom­mu­na­la LSS-bo­en­de­na har an­sva­rig per­so­nal över­blick över bo­en­de­ked­jan och det un­der­lät­tar ock­så för den att va­ra upp­da­te­rad an­gå­en­de be­hov av kom­pe­tens­höj­ning för med­ar­be­ta­re när bo­en­den drivs i egen re­gi. De kom­mu­na­la LSS-bo­en­de­na är bra bå­de för de bo­en­de och an­hö­ri­ga.

Nu vill det mo­de­rat­led­da sty­ret pri­va­ti­se­ra LSS-bo­en­den i kom­mu­nen. Var­för för­svå­ra för män­ni­skor som har li­ka rätt till den fri­het som en sam­man­hål­len och fun­ge­ran­de ser­vice ger? So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Sund­by­berg tyc­ker att al­la sund­by­ber­ga­re ska ha val­fri­het. Val­fri­het fås in­te ge­nom att pri­va­ti­se­ra allt. Val­fri­het fås ge­nom att det finns kom­mu­nal el­ler pri­vat att väl­ja på.

Den po­li­tik som be­drivs av det Mo­de­rat­led­da sty­ret le­der till vinst­jakt. Den pri­va­ta mark­na­den kan in­te lö­sa al­la pro­blem ut­an an­sva­ret bör rim­li­gen lig­ga hos den som er­bju­der bäst kva­li­tet och sta­bi­li­tet. Mo­de­ra­ter­na tycks en­dast ut­gå ifrån vad som är bil­li­gast, in­te vad som är bäst.

Då Sund­by­berg väx­er fort så ökar även be­ho­vet av LSS-bo­en­den och kom­mer så fort­satt att gö­ra. Där­för är det vik­tigt att ta en se­ri­ös blick in i fram­ti­den och gö­ra val i dag som ger trygg­het för män­ni­skor i läng­den. Det finns ing­en an­led­ning att pri­va­ti­se­ra verk­sam­het som fun­ge­rar väl, är ef­fek­tiv och hål­ler hög kva­li­tet.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill att nya LSS­bo­en­den ska ska­pas. Det är vik­tigt att du som Sund­by­ber­ga­re kan bo i al­la stads­de­lar oav­sett för­ut­sätt­ning­ar. Det är själv­klart för oss So­ci­al­de­mo­kra­ter att kva­li­tet och bra sam­ar­be­ten är led­ord.

FOTO: MOSTPHOTOS

LSS. Då Sund­by­berg väx­er fort så ökar även be­ho­vet av LSS-bo­en­den och kom­mer så fort­satt att gö­ra. Där­för är det vik­tigt att ta en se­ri­ös blick in i fram­ti­den och gö­ra val i dag som ger trygg­het för män­ni­skor i läng­den, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.