MER Man­dat­för­del­ning­en

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

FOLK­VAL­DA po­li­ti­ker som läm­nar sitt par­ti kan sit­ta kvar som vil­dar.

MO­DE­RA­TER­NA, Li­be­ra­ler­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et har till­sam­mans 23 man­dat och sit­ter i sty­ret.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET har sex man­dat och in­går ock­så i sty­ret. Ti­di­ga­re grupple­da­ren Siy­a­mak Sa­ja­di­an Sa­san­pour har ute­slu­tits ur par­ti­et fö­re för­ra full­mäk­ti­ge­mö­tet. Nu har al­la le­da­mö­ter lämnat par­ti­et, en­ligt nämnd­ord­fö­ran­de Lars Lind­gren. SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA har 18 man­dat. VÄNS­TER­PAR­TI­ET har 4 man­dat. SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA har tre man­dat, varav le­da­mö­ten Ulf Land­ström sit­ter som vil­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.