Sök­te till­räck­ligt många jobb

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En man sök­te 20 ar­be­ten på en må­nad och del­tog på hel­tid i en sys­sel­sätt­ning som syf­tar till att sö­ka jobb. Han har än­då ”in­te gjort allt han kan för att på sikt bli själv­för­sör­jan­de”, en­ligt so­ci­al- och ar­bets­mark­nads­nämn­den i Sund­by­berg.

Man­nen som fick av­slag vän­de sig till för­valt­nings­rät­ten, som nu gett kom­mu­nen bak­läxa.

”Ak­tu­ell kom­mun har ställt ett re­la­tivt högt krav på an­tal sök­ta ar­be­ten med 40 styc­ken per må­nad”, skri­ver dom­sto­len. Att man­nen sök­te 49 ar­be­ten må­na­den där­på, ty­der på att han till att bör­ja med in­te kän­de till des­sa rikt­lin­jer.

Nu ska kom­mu­nen ome­del­bart be­vil­ja man­nen för­sörj­nings­stöd för ju­ni må­nad 2017.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

BE­SLUT. För­valt­nings­rät­ten an­ser att kom­mu­nen har ställt för höga krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.