Is­hal­len har ta­git lång tid – men det hän­der sa­ker

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jo­han Storå­kers kom­mu­nal­råd (L) och ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den

Svar till Roya Asad­za­deh och Hans Ham­rin, Väns­ter­par­ti­et i Sund­by­berg, i Vi i Sund­by­berg nr 8.

Väns­ter­par­ti­et har rätt i att ar­be­tet med en ny is­hall ta­git för lång tid och jag upp­skat­tar de­ras ge­nu­i­na en­ga­ge­mang för Sund­by­bergs störs­ta folk­rö­rel­se, id­rot­ten. Ty­värr är den kom­mu­na­la verk­lig­he­ten så att fle­ra bygg­pro­jekt har långa led­ti­der och den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen är om­fat­tan­de.

Emel­ler­tid är vi nu in­ne i en myc­ket in­ten­siv ar­bets­fas med fle­ra nya id­rotts­an­lägg­ning­ar och kom­mer snart att pre­sen­te­ra de kon­kre­ta pla­ner­na för det­ta. Vi ar­be­tar kon­ti­nu­er­ligt med att upp­rätt­hål­la en god kva­li­tet på Ur­sviks mo­tions­om­rå­de och de oli­ka spå­ren där. Ty­värr har in­te Sol­na stad sam­ma höga am­bi­tions­ni­vå för sin del av mo­tions­om­rå­det. Det går all­tid att gö­ra me­ra på Sund­by­bergs­si­dan, men re­sur­ser­na är ty­värr be­grän­sa­de. Jag vet emel­ler­tid att Sund­by­bergs stads ar­be­te för Ur­sviks­om­rå­det är upp­skat­tat av många.

De stör­re pro­jek­ten om fram­ti­da id­rotts­an­lägg­ning­ar tar of­ta lång tid, vil­ket de även gjor­de med Väns­ter­par­ti­et vid mak­ten, men jag öns­kar även näm­na att vi un­der en tid verk­ställt myc­ket i form av nytt konst­gräs på IP och i Ör, fle­ra spon­tanid­rott­s­y­tor- och plat­ser, två kon­cept med Is­bi­ten på IP och i Ur­svik samt att vi öpp­nat för möj­lig­he­ter till parkour och ba­se­boll- och soft­bolls­verk­sam­het inom­hus i Mi­lot.

Yt­ter­li­ga­re mer kon­kre­ta ex­em­pel är ny ned­grävd led­be­lys­ning på Ur­sviks mo­tions­om­rå­des 5-km spår, stor satsning på Riss­ne IP med studs­mat­tor, parkour och ute­gym. Vi­da­re ak­ti­vi­tets­park på Ör­val­len för ska­te­board, in­li­nes, kick­bi­ke med me­ra och nytt sport­golv i Löt­hal­len. Stock­holms Idrotts­för­bund och SISU Idrotts­ut­bil­dar­na har på ett po­si­tivt sätt upp­märk­sam­mat vårt id­rotts­po­li­tis­ka ar­be­te som bland an­nat pri­o­ri­te­rar stöd till en bred och in­klu­de­ran­de verk­sam­het. Men det finns bris­ter på an­lägg­nings­si­dan. Det har Väns­ter­par­ti­et rätt i och jag är tack­sam för de­ras en­ga­ge­mang.

Ty­värr är den kom­mu­na­la verk­lig­he­ten så att fle­ra bygg­pro­jekt har långa led­ti­der.

Vi i Sund­by­berg nr 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.