Sund­by­berg ris­ke­rar att bli en spökstad

En­dast en knapp fjär­de­del av ”re­kord­byg­gan­det” i Sund­by­berg be­står av hy­res­rät­ter. Snitt­hy­ran på en ny­byggd li­ten trea i Riss­ne lig­ger på 14 000 kr i må­na­den. Med and­ra ord: Det kom­mer in­te att fin­nas lä­gen­he­ter som en van­lig låg­lö­neslav har råd att bo i,

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE -

All­män­nyt­tan är snart ett min­ne blott i he­la Sve­ri­ge och i Sum­pan går det oer­hört fort just nu. I Hal­lon­ber­gen vrä­ker man re­dan barn­fa­mil­jer och vå­ra po­li­ti­ker or­kar in­te ens låt­sas som att det är ett be­kym­mer att de ingenstans har att ta vägen. ” Vi har age­rat la­gen­ligt” sa­de full­mäk­ti­ge Mic­ke T. Eriks­son ef­ter att ha fått rätt i För­valt­nings­dom­sto­len.

Kom­mu­na­la hy­res­vär­den För­val­ta­rens hy­res­hus fal­ler ett ef­ter ett, säljs ut till pri­va­ta bygg­her­rar, lyx­re­no­ve­ras el­ler så er­bjuds hy­res­gäs­ter­na att om­bil­da till bo­stads­rät­ter. De bo­en­de er­bjuds kö­pa när skic­ken på hu­sen är så us­la att det ald­rig kom­mer att fun­ka för för­e­ning­ar­na eko­no­miskt när de aku­ta re­no­ve­rings­be­ho­ven mås­te åt­gär­das. Lö­nesla­var blir lå­nesla­var och de som job­bar li­vet ur sig för att ha råd att bo kvar – de åker i stäl­let när bo­stads­rän­tan höjs. Då lär vi se många olyck­li­ga bo­stads­rätt­sä­ga­re tving­a­de att läm­na hus och hem.

El­ler när bo­stads­bubb­lan spric­ker och ing­en var­ken kan el­ler vill ge sex mil­jo­ner för ett rad­hus i ” West End Vil­lage” (som kom­mer att lig­ga 30 me­ter från en sop­tipp) - vad åter­står då? En spökstad – ut­an va­re sig grön­om­rå­den el­ler män­ni­skor? Hy­res­gäst­för­e­ning­en har se­dan länge av­sagt sig möj­lig­he­ten att kun­na gö­ra någon­ting alls till hy­res­gäs­tens/hy­res­rät­tens/all­män­nyt­tans för- svar. För­hand­lat bort allt från de bo­en­des rätt till re­no­ve­ring till möj­lig­he­ten att slip­pa bli ut­sål­da till pri­va­ta bygg­her­rar. När vi på Rid­vä­gen 11-15 och Odal­vä­gen 6-18 i Riss­ne skul­le säl­jas från­tog de sig allt an­svar. När vi se­dan vann kam­pen om rät­ten att få bo kvar och hy­ra av För­val­ta­ren (för en tid i al­la fall) tog svi­kar­na i hy­res­gäst­för­e­ning­en åt sej äran och bjöd på tår­ta.

Väl­färd och rät­ten för al­la att ha nå­gon­stans att bo är vack­ra ord – jag är över­ty­gad om att de fles­ta av ni mi­na med­män­ni­skor och gran­nar tyc­ker att det ska gäl­la al­la – i så­väl slott som ko­ja!

Annika Sund­baum-Me­lin

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

KOM­PRO­MISS. Hy­res­fas­tig­he­ter i Riss­ne blir kvar hos För­val­ta­ren ett tag till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.