Hy­res­gäs­ter tving­as be­ta­la för hå­len i Mo­de­ra­ter­nas bud­get

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Lutt­rad bo­en­de i För­val­ta­ren

Man kan miss­tän­ka att Mo­de­ra­ter­na i Sund­by­berg som barn gil­la­de spe­let ”Sväl­ta Räv”. Nu som vux­na är de i al­la fall som be­sat­ta av att ”Sväl­ta För­val­ta­ren”, det vill sä­ga mins­ka För­val­ta­rens be­stånd till ett mi­ni­mum.

De un­der­grä­ver ung­doms­ga­ran­tin, gör en re­dan lång bo­stads­kö än­nu läng­re och ökar trång­bodd­he­ten. Får Mo­de­ra­ter­na och de­ras stöd­par­ti­er fort­sät­ta är allt som blir kvar ba­ra en bråk­del av det kom­mu­na­la bo­stads­be­stån­det. Utö­ver det­ta plund­ras För­val­ta­ren på peng­ar, för­ra året be­slu­ta- des om ut­tag på 78 mil­jo­ner. Peng­ar som tas från För­val­ta­rens hy­res­gäs­ter, i stäl­let för att al­la Sund­by­bergs in­vå­na­re (även de i bo­stads­rät­ter och vil­lor) är med och täp­per till ”svar­ta hål” i Mo­de­ra­ter­nas bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.