DANS IN­VIG­DE TRÄFFPUNKT

Vå­ren 2015 fick Löt­sjö­går­dens hus 6 i Hal­lon­ber­gen stänga på grund av att bad­rum­men var för små. Ser­vice­bo­en­det bygg­des om och på mån­da­gen var det dags för in­vig­ning på Hal­lon­höj­den.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Ar­bets­mil­jö­ver­ket döm­de ut bad­rum­men i Löt­sjö­går­dens hus 6. Sam­ti­digt fanns ett po­li­tiskt öns­ke­mål om att kom­mu­nen skul­le ha mer små­ska­li­ga äldre­bo­en­den.

De som bod­de i hus 6 fick flyt­ta till Bäll­sta­hof 2015. Hu­set hel­re­no­ve­ra­des och nu har de som ti­di­ga­re bod­de på Löt­sjö­går­dens hus 4 fått flyt­ta in.

Sam­ti­digt har Träff­punk­ten i Hal­lon­ber­gen, som va­rit stängd för re­no­ve­ring, öpp­nat igen.

– Bland de ro­li­gas­te be­slu­ten att fat­ta är de som bi­drar till att vi får ut­veck­la. Det­ta är så ef­ter­läng­tat att det blir åter­in­vigt, sa Ma­ria Boh­man Kreij (KD), äld­re­nämn­dens ord­fö­ran­de, un­der in­vig­ning­en på mån­dags­för­mid­da­gen.

Bo­en­det har bland an­nat ett eget mat­lag­nings­kök.

– Ett stra­te­giskt och vik­tigt be­slut som vi fat­tat, sa Ma­ria Boh­man Kreij.

Träff­punk­ten i ”ba­nan­hu­set” in­vig­des i bör­jan av 2016 och ha­de om­kring 17 000 be­sök förs­ta året. 2017 räk­na­des till 21 300 be­sök och Ma­ria Boh­man Kreij räk­nar med att den nya träff­punk­ten blir ”minst li­ka po­pu­lär”.

– Det är ett sätt att ta sig ut från sitt hem och de all­män­na lo­ka­ler­na på sitt vå­nings­plan, för att träf­fa and­ra i hu­set och na­tur­ligt­vis de som kom­mer på be­sök, sa hon.

Med­ar­be­ta­re på bo­en­det och träff­punk­ten pre­sen­te­ra­des och en rund­vand­ring i lo­ka­ler­na ut­lo­va­des, så­väl som lunch från det eg­na kö­ket.

– Koc­ken är upp­skat­tad, de bo­en­de går upp i vikt. Det är helt fan­tas­tiskt med nya lo­ka­ler, de bo­en­de trivs och näs­tan al­la 56 plat­ser är ful­la, sa sjuk­skö­ters­kan Chris- ti­na Skog från Hal­lon­höj­den.

Ef­ter att ban­den klippts gavs ett dans­num­mer av kul­tur­sko­lans dan­se­le­ver. Ton­å­ring­ar där­i­från kom­mer att ha ak­ti­vi­te­ter med äld­re un­der som­ma­ren.

– Det är en grym grej i Sum­pan. Nu ser vi fram emot som­ma­ren, sa danspe­da­gog He­le­ne Ka­ra­bu­da.

”Koc­ken är upp­skat­tad, de bo­en­de går upp i vikt.”

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

KLIPPT. Ma­ria Boh­man Kreij (KD), äld­re­nämn­dens ord­fö­ran­de, fick hjälp att klip­pa ban­det av Siv Leh­man.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

IN­VIG­NING. Kul­tur­sko­lans dan­se­le­ver stod för upp­vis­ning ef­ter att ban­det klippts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.