Sta­den tar Frösun­da till dom­stol

Sund­by­bergs stad har krävt Frösun­da omsorg på 27 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd. Vård­bo­la­get an­ser in­te att de är er­sätt­nings­skyl­di­ga och nu är fal­let i dom­stol.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Som Vi i Sund­by­berg be­rät­tat ti­di­ga­re, har kom­mu­nen krävt vård­bo­la­get Frösun­da omsorg på 27 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd.

Bak­grun­den är det nu häv­da av­ta­let för att be­dri­va äldre­omsorg på Ek­bac­kens hus H. Där an­ser äld­re­nämn­den att miss­för­hål­lan­de­na var så all­var­li­ga att de var tvung­na att bry­ta sam­ar­be­tet.

Två lex Ma­ria-an­mäl­ning­ar har gjorts. Sta­dens me­di­cinskt an­sva­ri­ga sjuk­skö­ters­ka (MAS) fick re­da på ett av de miss­tänk­ta miss­för­hål­lan­de­na av en sjuk­skö­ters­ka på Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set.

”Att en ex­tern vård­gi­va­re an­mä­ler di­rekt till sta­dens MAS är nå­got som är ex­tremt ovan­ligt och myc­ket alar­me­ran­de”, skri­ver äldre­för­valt­ning­en.

För de mer­kost­na­der som kom­mu­nen fått på grund av häv­ning­en, vill de ha er­sätt­ning. Men Frösun­da omsorg har in­te ve­lat be­ta­la.

”En­ligt vå­ra ju­ris­ter som har tit­tat på ären­det, är det­ta ett grund­löst krav”, har Ka­ta­ri­na Hamn­ström, ope­ra­tiv chef hos Frösun­da, ti­di­ga­re skri­vit i ett mejl till Vi i Sund­by­berg.

Nu har kom­mu­nen läm­nat in en stäm­nings­an­sö­kan till Stock­holms tings­rätt. Må­let gäl­ler ska­de­stånd på grund av av­tals­brott.

”Frösun­das be­man­ning och brist på kon­ti­nu­i­tet vad gäl­ler sjuk­skö­ters­kor var så un­der­må­lig att den starkt bi­drog till att de nämn­da vårdska­dor­na upp­stod”, skri­ver kom­mu­nen.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

ÄLD­RE. Frösun­da omsorg fick in­te fort­sät­ta dri­va bo­en­det i Ek­bac­kens hus H.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.