Öpp­na för­sko­lan får bi­drag ef­ter strul

Ef­ter en bort­tap­pad an­sö­kan var fram­ti­den oviss för Riss­ne­kyr­kans öpp­na för­sko­la. Nu har bi­dra­get be­vil­jats av för­sko­le­nämn­den.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Riss­ne­kyr­kans öpp­na för­sko­la har fått sin an­sö­kan om bi­drag be­vil­jad. 200 000 kro­nor de­las ut till dem un­der 2018.

An­sö­kan ha­de kom­mit bort. Då var det en­ligt ti­di­ga­re ord­fö­ran­den i för­sko­le­nämn­den, Sop­hie Sil­ver­ryd (M), svårt att be­vil­ja bi­dra­get. En re­vi­de­ring av bud­ge­ten skul­le krä­vas och re­gel­ver­ket för of­fent­lig verk­sam­het gör det svårt att be­vil­ja bi­drag i ef­ter­hand.

För­ra mån­da­gen val­des Ina Dju­re­stål (M) till ny nämnd­ord­fö­ran­de. Hon gör en an­nan be­döm­ning.

Un­dan­ta­get görs för att det finns oli­ka ver­sio­ner av vad som hänt med själ­va an­sö­kan och för att verk­sam­he­ten är så vik­tig för de barn och för­äld­rar som går dit, en­ligt Ina Dju­re­stål.

”Det är dock vik­tigt att po­äng­te­ra att det­ta är ett un­dan­tag och att vå­ra reg­ler gäl­lan­de an­sök­nings­fris­ter i fort­sätt­ning­en ska gäl­la al­la”, skri­ver hon i ett mejl till Vi i Sund­by­berg.

Pas­tor An­na-Ka­rin Klings­bo är tack­sam för en­ga­ge­mang­et kring öpp­na för­sko­lan och för det po­si­ti­va be­ske­det.

– Vi är så tack­sam­ma i Riss­ne­kyr­kan att be­slu­tet gick ige­nom. Vi är så gla­da för allt en­ga­ge­mang och för att al­la gick ihop sig om be­slu­tet, sä­ger hon.

Nu ska verk­sam­he­ten kun­na fort­sät­ta som van­ligt un­der 2018.

Be­slu­tet om att be­vil­ja bi- drag fat­ta­des av för­sko­le­nämn­den för­ra tors­dags­kväl­len. Men även om Mo­de­ra­ter­na in­te ha­de svängt ha­de öpp­na för­sko­lan än­då fått peng­ar, en­ligt op­po­si­tio­nen som räk­nat med stöd från ti­di­ga­re mil­jö­par­tis­ten Amal Lahlou (-).

”Vi är så tack­sam­ma i Riss­ne­kyr­kan.”

– Ha­de de in­te änd­rat sig ha­de vi rös­tat ige­nom för­sla­get om att be­vil­ja sam­ma be­lopp som i fjol, sä­ger Jesper Wiklund (V).

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

BE­SLUT. Nu har Riss­ne­kyr­kans öpp­na för­sko­la fått grönt ljus av för­sko­le­nämn­den än­nu ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.