Mäklarfrågan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

FRÅ­GA: Vad ska man ki­ka på i en års­re­do­vis­ning?

SVAR: Fram­förallt så får man en över­sikt av för­e­ning­ens eko­no­mi. Man ser hur och vart peng­ar­na har för­de­lats, om den har gått med för­lust el­ler vinst samt hur myc­ket lån för­e­ning­en har.

Ge­nom att se för­e­ning­ens re­sul­tat kan man tit­ta på re­sul­tat­räk­ning­en, om det är ett ne­ga­tivt re­sul­tat så be­ty­der det att kost­na­der­na har över­stri­digt in­koms­ter­na, och är det ett po­si­tivt re­sul­tat så har in­koms­ten va­rit stör­re än ut­gif­ter­na. För att se hur kost­na­der­na har för­de­lats så tit­tar man i no­ter- na, of­tast längst bak i års­re­do­vis­ning­en.

För­e­ning­ens be­lå­ning är ock­så vik­tigt att ha koll på. Det ser man un­der eget ka­pi­tal och skul­der i ba­lans­räk­ning­en. Punk­ten lång­fris­ti­ga skul­der är skul­der of­ta upp­tag­na hos en bank med viss bind­nings­tid på rän­tan. Är rän­tor­na lå­ga så kan för­e­ning­en ha rör­lig rän­ta, al­ter­na­tivt bin­da rän­tan i ett par år fram­åt. Har för­e­ning­en ett lågt el­ler ne­ga­tivt re­sul­tat i kom­bi­na­tion med sto­ra lån så ska man va­ra för­sik­tig.

Det kan be­ty­da att för­e­ning­en be­hö­ver hö­ja av­gif­ten för att kla­ra en rän­te­upp­gång.

Ett po­pu­lärt nyc­kel­tal för

att räk­na ut be­lå­ning är att sät­ta lång­fris­ti­ga skul­der ge­nom to­ta­ly­ta i för­e­ning­en. Un­der 5000 kr/kvm = bra, över 10 000 kr/kvm = in­te bra.

Ro­bin Lind Fast­ghets­mäk­la­re Mo­bil: 0709-807 305

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.