Sko­la vid­tar åt­gär­der ef­ter ele­vers is­spring

Två gång­er har för­bi­pas­se­ran­de upp­märk­sam­mat att ele­ver från Duv­bo­sko­la sprung­it över isen på Löt­sjön. Nu har sko­lan vid­ta­git åt­gär­der för att kun­na ga­ran­te­ra sä­ker­he­ten för bar­nen.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

En poj­ke ska ha sprung­it ut på Löt­sjöns is på tis­dags­mor­go­nen. En för­bi­pas­se­ran­de vux­en har re­a­ge­rat på det risk­fyll­da be­te­en­det och kon­tak­tat Duv­bo­sko­lan.

En för­bi­pas­se­ran­de kvin­na såg att många barn var på väg från om­rå­det vid sim­hal­len och i rikt­ning mot Duv­bo­sko­lan på tis­dags­mor­go­nen.

Ett av bar­nen ska då ha sprung­it ut he­la vägen till den lil­la skogs­dung­en och till­baks på Löt­sjöns is.

”Det­ta me­dan hans kom­pi­sar fil­ma­de upp­tå­get. Isen var helt snötäckt och de ha­de ju noll is­va­na som gör på det­ta sätt”, skri­ver kvin­nan i ett mejl till Duv­bo­sko­lans rek­tor.

”Jag sa till kil­lar­na ock­så, und­ra­de vem av dem som ha­de is­dub­bar el­ler liv­li­na”, skri­ver hon i mej­let.

Kvin­nan stäl­ler sig frå­gan­de till att bar­nen är till­räck­ligt mog­na för att gå den­na sträc­ka själ­va.

Duv­bo­sko­lans rek­tor, Ann-Britt Sjö­berg, är tack­sam för att för­bi­pas­se­ran­de hör av sig.

– Vi har vid­ta­git åt­gär­der på en gång. Det är vårt an­svar, vi får föl­ja upp det.

En lik­nan­de hän­del­se in­träf­fa­de fö­re sport­lo­vet, där and­ra barn upp­ges ha stått på land och he­jat på. Även då re­a­ge­ra­de en för­bi­pas­se­ran­de och kon­tak­ta­de sko­lan.

– Vi kon­tak­ta­de al­la hem och ha­de all­var­li­ga sam­tal med dem det be­rör, sä­ger Ann-Britt Sjö­berg.

Ele­ver på mel­lan­sta­di­et har en del av un­der­vis­ning­en på Äng­sko­lan. Där­för går de längs Löt­sjön un­der skol­tid. Ann-Britt Sjö­berg me­nar att barn i den ål­dern bor­de kun­na för­vän­tas kla­ra den pro­me­na­den själ­va.

– Men gör de in­te det får vi vid­ta åt­gär­der, sä­ger hon.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

OSÄ­KERT. Så­här såg det ut vid Löt­sjön för två vec­kor se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.