MER Så be­döm­de dom­sto­len en ti­di­ga­re sats­ning

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

IN­FÖR va­let 2010 vil­le det då S-led­da sty­ret sat­sa på val­del­ta­gan­det i vis­sa om­rå­den. ”De fles­ta in­sat­ser som fö­reslås in­för va­let 2010, in­om kom­mun­sty­rel­sens an­svars­om­rå­de, rik­tar sig till sta­den som hel­het me­dan ett få­tal ak­ti­vi­te­ter sat­sas på Hal­lon­ber­gen, Riss­ne och Ur­svik där val­del­ta­gan­det 2006 i vis­sa fall var läg­re än 70 pro­cent”, står i kom­mun­sty­rel­sens be­slut.

BE­SLU­TET över­kla­ga­des till för­valt­nings­rät­ten av då­va­ran­de op­po­si­tions­po­li­ti­ker­na Ste­fan Berg­ström (C), Carl Gruf­man (M), Bengt Sjö­holm (KD) och Johan Storå­kers (FP). De me­na­de att sats­ning­en i om­rå­den där S, V och MP är star­ka stri­der mot lag­krav på sak­lig­het och opartiskhet. Där­för bor­de kom­mun­sty­rel­sens be­slut upp­hä­vas. ”Det bor­de lig­ga i samt­li­ga med­bor­ga­res och po­li­tis­ka par­ti­ers in­tres­se att åstad­kom­ma en ök­ning av val­del­ta­gan­det. Det­ta helt obe­ro­en­de av vil­ket po­li­tiskt block som i det kor­ta per­spek­ti­vet skul­le ”vin­na” el­ler ”för­lo­ra” på ett ökat val­del­ta­gan­de”, sva­ra­de kom­mun­sty­rel­sen.

DOM­STO­LEN gav kom­mun­sty­rel­sen rätt. Ing­et ty­der på an­nat än att be­slu­tet över­vägts no­ga och att sak­lig­het och opartiskhet har iakt­ta­gits.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.