Full­mäk­ti­ge dra­git in ar­vo­de

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Full­mäk­ti­ge har be­slu­tat att dra in ar­vo­det på 65 400 kro­nor i må­na­den för vice kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­den Siy­a­mak Sa­ja­di­an Sa­san­pour (-). Den ti­di­ga­re grupple­da­ren för Mil­jö­par­ti­et an­ser att be­slu­tet stri­der mot kom­mu­nal­la­gen och gått till dom­stol.

Han för­kla­rar för rät­ten att han in­te har för av­sikt att av­gå som kom­mu­nal­råd.

” Vis­sa ut­ta­lan­den i lo­kal­pres­sen har till­kom­mit i en tid av viss psy­kisk oba­lans. Han har dock in­te haft en tan­ke på att slu­ta med att ar­be­ta po­li­tiskt”, skri­ver hans om­bud.

Kam­mar­rät­ten kom­mer där­e­mot in­te att ta upp frå­gan om att skju­ta upp in­drag­ning­en av hans ar­vo­de i vän­tan på rätts­ligt av­gö­ran­de.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

VILDE. Siy­a­mak Sa­ja­di­an Sa­san­pour har ute­slu­tits ur Mil­jö­par­ti­et, men har inga pla­ner på att slu­ta som kom­mu­nal­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.