Garnsnob­bism? In­te här, in­te!

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Jo­nas Carlsson

Till stick­kafé­et på Prinscess är al­la väl­kom­na – oav­sett garn. Nu fi­rar de tre år ihop.

I tre år har grup­pen träf­fats på kafé­et Prin­cess i Sund­by­berg för att stic­ka, vir­ka, bro­de­ra, fi­ka, skrat­ta och ha ro­ligt till­sam­mans. Ny­li­gen sam­la­des de för att fi­ra treår­sju­bi­le­um med en prin­sesstår­ta som kafé­et bjöd på. På det här stick­kafé­et finns det en gyl­le­ne re­gel – ing­et snob­be­ri kring gar­ner.

– Det är helt okej att kom­ma med garn från Rus­ta el­ler att kom­ma med dy­ra­re gar­ner. Ing­en ser ned på nå­gon an­nan. Vi har oli­ka be­hov med vå­ra stick­ning­ar, sä­ger An­na Åker­man, en av de an­sva­ri­ga för grup­pen.

Al­la är väl­kom­na oav­sett er­fa­ren­het. Bå­de här i den fy­sis­ka mil­jön på kafé­et Prin­cess och on­li­ne i Fa­ce- book­grup­pen, rå­der en stämning av att stöt­ta varand­ra till ut­veck­ling in­om hant­ver­ket. Grun­da­ren av stick­kafégrup­pen sat­te to­nen för hur grup­pen skul­le va­ra.

– Bengt Brown startade grup­pen för tre år sen. Han var mot garnsnob­bism, att det in­te får ex­i­ste­ra. Och att vi ska fö­ra oss mot varand­ra, sä­ger Eva Lun­de­gård, en av de an­sva­ri­ga för grup­pen.

Sja­lar, strum­por och fil­tar sam­sas på stick­kafé­et. Det störs­ta ver­ket är en sjal som Ul­ri­ka Lin­der sit­ter och stic­kar. Den mä­ter 155 cen­ti­me­ter i längd och 85 cen­ti­me­ter i bredd.

– Jag såg en lik­nan­de sjal som gav in­spi­ra­tion. Men den här väx­te och blev stör­re än jag trod­de. Det är jät­te­kul att va­ra här och fi­ka och skrat­ta. Det är vec­kans höjd­punkt, sä­ger hon.

På stick­kafé­et ser det ut

som att hant­ver­ket kom­mer att gå i arv till näs­ta ge­ne­ra­tion. Åt­ta­å­ri­ga Kla­ra Lind­blå är här och har på sig plagg som stic­kats av mam­ma Per­nil­la.

– Jag tyc­ker det är kul att träf­fa folk och gö­ra sa­ker, sä­ger Kla­ra.

– Hon hål­ler på att vir­ka. Hon har hål­lit på med fing­er­virk­ning ti­di­ga­re, fyl­ler mam­ma Per­nil­la i.

FO­TO: JO­NAS CARLSSON

HANTVERK. Till stick­kafé­et är al­la väl­kom­na oav­sett ål­der och gran. I år fi­rar de tre år till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.