Nya proffsklub­bar för Ed­da­hri och Mi­lo­se­vic

Vi i Sundbyberg - - SPORT - Anders Ek­ström

Riss­negrab­bar­na har sökt ef­ter nya klub­bar he­la vin­tern och nu har de be­stämt sig. Alexander Mi­lo­se­vic åter­vän­der till sitt kä­ra AIK me­dan Omar Ed­da­hri, nå­got över­ras­kan­de, skri­ver på för all­svens­ka Si­ri­us.

Ja, det har va­rit en föl­je­tong he­la vin­tern, fram­för allt för Omar Ed­da­hri. Den 27-åri­ga mitt­fäl­ta­ren Omar Ed­da­hri har va­rit ryk­te­nas man en läng­re tid och de in­ten­si­fi­e­ra­des kring no­vem­ber när han be­stämt sig för att läm­na AFC Uni­ted.

Må­let var främst att gå till en proffsklubb ut­om­lands, och bå­de Austra­li­en och Ita­li­en nämn­des som möj­li­ga des­ti­na­tio­ner. Men på mån­da­gen skrev Omar på för all­svens­ka IK Si­ri­us från Uppsa­la, ett kanske li­te ovän­tat klubb­val.

– Det känns bra, det har va­rit på ta­pe­ten i någ­ra vec­kor så det känns kul att va­ra här, sä­ger han till klub­bens hem­si­da.

– Jag loc­ka­des fram­för allt av det sports­li­ga, med de här trä­nar­na kan jag ta yt­ter­li­ga­re steg i min ut­veck­ling. Si­ri­us har ett bra lag med många fi­na spe­la­re, och ha­de ett bra år för­ra året, så jag hop­pas vi kan gö­ra det än­nu bätt­re i år.

”Jag ser fram emot att springa in på Fri­ends igen med trö­ja num­mer 6.”

Vec­kan in­nan ha­de även Omars kom­pis Alexander Mi­lo­se­vic hit­tat en ny klubb. Mitt­bac­ken, som ock­så är från Riss­ne, ha­de läm­nat proff­sä­ven­ty­ret i Tur­ki­et och bru­tit sitt kon­trakt med Be­sik­tas. Ef­ter li­te be­tän­ke­tid be­slu­ta­de Alex­an- der att föl­ja ef­ter vän­nen Ste­fan Sil­va till AIK.

Där­med åter­vän­der han till klub­ben som har re­pre­sen­te­ra­de mel­lan 2011 och 2014.

– Det känns skönt att va­ra hem­ma igen. Jag vill va­ra med på den sats­ning­en som görs nu och ser fram emot ut­ma­ning­en. Jag ser fram emot att springa in på Fri­ends igen med trö­ja num­mer 6, sä­ger Alexander Mi­lo­se­vic till ny­gam­la klub­bens hem­si­da.

Det blir med and­ra ord tre Riss­negrab­bar att hål­la koll på i Sve­ri­ges högs­ta fot­bolls­se­rie 2018.

FO­TO: MI­KAEL EINARSSON

AND­RA. 2018 blir Omar Ed­da­hris and­ra ra­ka sä­song i all­svens­kan. För­ra året gjor­de han åt­ta mål och en as­sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.