Svå­ra­re att kö­pa stu­ga

Allt fär­re vän­tas ha råd att kö­pa som­mar­stu­ga i år. Hös­tens pris­ras och nya skärp­ta amor­te­rings­reg­ler har mins­kat lå­ne­ut­rym­met kraf­tigt för många stock­hol­ma­re. Men det finns fort­fa­ran­de chans att för­verk­li­ga stug­dröm­men, även om eko­no­min är kna­per.

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Nu bör­jar den sä­song på året som för­sälj­ning­en av som­mar­stu­gor tra­di­tio­nellt sett tar fart. Men i år är spel­pla­nen an­norlun­da. Den se­nas­te ti­dens pris­ras och nya skärp­ta amor­te­rings­reg­ler har ska­kat om bo­stads­mark­na­den re­jält. För många stock­hol­ma­re har det in­ne­bu­rit mins­kat lå­ne­ut­rym­me, vil­ket nu vän­tas slå mot många stug­dröm­ma­re.

– Vå­ra pro­gno­ser sä­ger att mark­na­den blir gans­ka nor­mal. Men det finns en möj­lig­het att amor­te­rings­kra­vet gör att en del av mark­na­den in­te kan kö­pa fri­tids­hus för att de in­te kan be­lå­na sin bo­stad, sä­ger Fred­rik Kull­man, vd för Bjur­fors Stock­holm.

Den som sik­tat in sig på ett fri- tids­hus i Stock­holms­om­rå­det får räk­na med fort­satt höga pri­ser. Men re­dan i Sörm­land och i vis­sa de­lar av yt­ter­länet är det bil­li­ga­re.

– Det finns om­rå­den som lig­ger en tim­me från Stock­holm som in­te är så dy­ra. Det är lätt att man tän­ker på Värm­dö och and­ra klas­sis­ka som­mar­stu­geom­rå­den. Men om man tar sig ut mot Nynäs­hamn, Sö­der­täl­je, Mörkö och ner mot Sörm­land är det fort­fa­ran­de bra prislä­ge på fri­tids­hus, sä­ger Fred­rik Kull­man.

Den som är be­redd att le­ta än­nu läng­re bort kan kom­ma ner yt­ter­li­ga­re i pris.

– Ge­ne­rellt sett kan man sä­ga att ju läng­re från Stock­holm desto bil­li­ga­re, bort­sett från Åre som näs­tan har Stock­holms­pri­ser. Men i Sä­len kan man fort­fa­ran­de hit­ta pris­vär­da fri­tids­hus. Men vill man kö­pa rik­tigt bil­ligt är det i Gäst­rikland och Da­lar­na som man ska le­ta. Även i Väst­man­land finns myc­ket jäm­fört med Stock­holm, sä­ger Fred­rik Kull­man.

Men det gäl­ler som sagt att in­te få stopp hos ban­ken. Att, som ti­di­ga­re var möj­ligt, an­vän­da sin be­fint­li­ga bo­stad som sä­ker­het har bli­vit allt svå­ra­re för många.

– Det är gans­ka van­ligt när man kö­per fri­tids­hus att man be­lå­nar sin be­fint­li­ga bo­stad. Men de nya amor­te­rings­reg­ler­na, som gör att man nu ba­ra kan be­lå­na fy­ra–fem gång­er in­koms­ten ut­an att amor­te­ra mer, sät­ter käp­par i hju­len för många, sä­ger Fred­rik Kull­man och ut­veck­lar:

– Så fri­tids­hus­mark­na­den blir än­nu mer seg­re­ge­rad. De som re­dan har peng­ar till kon­tan­tin­sats och lå­ne­ut­rym­me i sin lön på­ver­kas in­te, men de som in­te har en kon­tan­tin­sats el­ler tjä­nar för li­te får helt en­kelt nej.

Att kö­pa när­ma­re och dy­ra­re för att spa­ra in på res­tid och and­ra drifts­re­la­te­ra­de ut­gif­ter tror han dock in­te är ett al­ter­na­tiv. Sö­der­täl­je Nynäs­hamn Mörkö

FO­TO: MOSTPHOTOS

IDYLLEN. Vem dröm­mer in­te om en egen som­mar­stu­ga? För många har det bli­vit svå­ra­re att om­vand­la dröm­men till verk­lig­het.

STOCK­HOLM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.