Gör lar­men för de äld­re kost­nads­fria

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Ve­ro­ni­ca Kal­lan­der (V) Vice grupple­da­re Karl Pe­ars­son (V) Le­da­mot äld­re­nämn­den

I vår bud­get för 2018 gjor­de Väns­ter­par­ti­et fle­ra sats­ning­ar för ökad trygg­het, in­te minst för vå­ra äld­re. En av des­sa var gratis trygg­hets­larm, en an­nan kost­nads­fria brod­dar. Det­ta för att öka käns­lan av trygg­het och för att mi­ni­me­ra fall­ris­ker­na un­der vin­ter­halv­å­ret. Det är där­för myc­ket gläd­jan­de att Väns­ter­par­ti­et nu fått rätt (igen) och sta­den till­han­da­hål­ler gratis brod­dar till sta­dens se­ni­o­rer. Nu job­bar vi för att även trygg­hets­lar­men ska bli kost­nads­fria. Al­la har rätt att kän­na trygg­het – i al­la de­lar av li­vet, obe­ro­en­de av hur tjock plån­bok man har. Möj­lig­he­ten att kal­la på hjälp när det be­hövs är en rät­tig­het.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LARM. Väns­ter­par­ti­et vill slå ett slag för kost­nads­fria trygg­hets­larm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.