Cy­klis­ter stop­pas av hem­ma­gjord skylt

Kom­mu­nen vill för­sö­ka hit­ta en lös­ning på cy­kel­kon­flik­ten

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Bo­en­de har satt upp en hem­masnick­rad skylt för att stop­pa cy­klis­ter längs Bäll­sta­ån, trots att det är tillå­tet att cyk­la på sträc­kan. Nu vill kom­mu­nen att skyl­ten ploc­kas bort.

Sam­fäl­lig­he­ten på Åga­tan vill in­te ha cy­klis­ter mel­lan hu­sen och Bäll­sta­ån. Där­för sit­ter se­dan en tid till­ba­ka en skylt som ska sig­na­le­ra att cyk­ling är för­bju­den.

Pro­ble­met är ba­ra att det en­ligt de­talj­pla­nen är fullt tillå­tet att cyk­la på den sträc­kan.

Kom­mu­nen har fått bå­de på­ring­ning­ar och mejl från per­so­ner som und­rar vad som gäl­ler på sträc­kan.

”Jag rå­ka­de pas­se­ra när skyl­tar­na sat­tes upp. Det var två far­brö­der som in­te ha­de kom­mun­k­lä­der på sig”, skri­ver en per­son som kon­sta­te­rar att skyl­ten är egen­till­ver­kad: En cy­kel­ba­ne­skylt med ett rött streck över.

En an­nan per­son som har ge­nom­skå­dat skyl­ten skri­ver: ”Det är in­te ro­ligt att be­skyl­las för att cyk­la fel och ibland fak­tiskt bli ut­skälld helt i onö­dan.”

Ef­tersom sam­fäl­lig­he­ten in­te har spär­rat av vägen rent fy­siskt, har kom­mu­nen svårt att vid­ta åt­gär­der på deras mark. Men skyl­ten har ing­en lag­lig ver­kan.

”Det är som om en pri- vat­per­son skul­le sät­ta upp en 30-skylt i sin träd­gård när det är tillå­tet att kö­ra 50 ut­an­för, det änd­rar ingen­ting”, skri­ver de.

Kom­mu­nen har skri­vit till sam­fäl­lig­he­ten och bett dem ta bort skyl­ten. De tror att det är bätt­re med en mer po­si­tiv in­for­ma­tions­skylt.

Det för­sla­get är re­dan tes­tat ut­an re­sul­tat, en­ligt sam­fäl­lig­he­ten. De har satt upp si­na skyl­tar för att vär­na om sä­ker­he­ten på sträc­kan, som bå­de är smal och för­sedd med trätrall som blir hal när den är blöt.

” Ty­värr har ett stort an­tal in­ci­den­ter med cy­klis­ter in­träf­fat på den ak­tu­el­la sträc­kan där kon­se­kven­ser­na har kun­nat bli ödes­dig­ra”, skri­ver de.

Stefan Bergström (C), stads­mil­jö­kom­mu­nal­råd och själv bo­satt på Åga­tan, vill för­sö­ka hit­ta en lös­ning. När om­rå­det bygg­des på 1990-ta­let blev det in­te så ge­nom­tänkt, en­ligt ho­nom.

– Det är den lil­la ytans kon­flik­ter. Det är in­te jag som satt upp skyl­tar­na, för­tyd­li­gar han.

En cy­kel­väg i när­he­ten har ta­gits i an­språk av att kvar­te­ret Ka­beln be­byggs. Där­för är det fler som väl­jer att ta den här vägen nu.

Ett för­slag från hans si­da är att as­fal­te­ra en kor­ta­re sträc­ka för att le­da om tra­fi­ken till Åga­tan. Men om det är ge­nom­för­bart och hur lång tid det i så fall tar, har han svårt att sva­ra på.

– Jag ut­går från att man kan hit­ta en bra lös­ning. Jag för­står till ful­lo fru­stra­tio­nen, en del cyklar väl­digt fort, sä­ger han.

”Ty­värr har ett stort an­tal in­ci­den­ter med cy­klis­ter in­träf­fat på den ak­tu­el­la sträc­kan”

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

STOPP. En ogil­tig ”för­bju­det att cyk­la”-skylt har satts upp längs med Bäll­sta­ån.

TRÅNGT. Att kvar­te­ret Ka­beln be­byggs gör att cy­klis­ter­na hell­re tar vägen längs ån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.