Tvär­ba­ne­vagn svår att brom­sa

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En tvär­ba­ne­vagn var svår att brom­sa för­ra fre­da­gen. Fö­ra­ren kun­de nöd­brom­sa och vag­nen, så­väl som al­la and­ra vag­nar av sam­ma typ, togs ur tra­fik. Den tek­nis­ka un­der­sök­ning­en har vi­sat att felet är kopp­lat till kör­spa­ken.

To­talt har Ar­ri­va, som kör spår­vag­nar åt SL, 14 vag­nar som in­te kan an­vän­das. Kon­se­kven­sen blir att en del tvär­ba­ne­tåg är kor­ta­re och att det kan bli trångt i rus­nings­tra­fik.

Ar­ri­va hål­ler till­sam­mans med SL och vagn­till­ver­ka­ren på att ta fram en hand­lings­plan och en tem­po­rär lös­ning. Må­let är att så snart som möj­ligt ha vag­nar­na i tra­fik igen.

Nå­gon mer kon­kret tids­an­gi­vel­se för när det­ta ska ske kan in­te Ar­ri­va ge.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

BROMSFEL. En tvär­ba­ne­vagn fick ut­rym­mas ef­ter att den vi­sat sig va­ra svår att brom­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.