Äld­re har flyt­tat till Tu­le­tor­get

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ett tret­ti­o­tal per­so­ner ska flyt­ta till ny­bygg­da äldre­bo­en­det vid Tu­le­tor­get från Ek­bac­kens hus F, där nu­va­ran­de äldre­bo­en­de ska av­veck­las ef­ter syn­punk­ter från Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

De förs­ta av de bo­en­de flyt­ta­de in till Tu­le Pla­za i bör­jan av för­ra vec­kan. In­flytt­ning­en ska ske suc­ces­sivt un­der en må­nads tid.

Ef­ter öns­ke­mål har om­kring tio per­so­ner från Ek­bac­kens hus F fått flyt­ta till nå­got an­nat bo­en­de. De fles­ta av dem har en­ligt kom­mu­nen valt att flyt­ta till Ek­bac­kens hus H.

Bo­en­det vid Tu­le­tor­get drivs av vård­bo­la­get Ale­ris och har 63 lä­gen­he­ter.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

KLART. Så­här såg det ut för någ­ra vec­kor se­dan. Nu har flyt­ten på­bör­jats till nya äldre­bo­en­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.