Så sä­ger buss­fö­re­ta­gen

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Le­na Johansson, kom­mu­ni­ka­tör, Ke­o­lis: ”Var­je kla­go­mål är ett för myc­ket, men vi ser ing­en ök­ning. Be­mö­tan­det in­går i in­tro­duk­tions­ut­bild­ning­en och vi har även in­ter­na kam­pan­jer där det är en vik­tig del.”

Eric Ste­i­jer, tra­fik­chef, No­bi­na. ”An­tal an­mäl­ning­ar ser i stort sett li­ka­dant ut som ti­di­ga­re. När vi gör vå­ra an­ställ­nings­in­ter­vju­er är för­må­gan att se and­ra män­ni­skors be­hov all­tid av­gö­ran­de.”

Iz­hak Dan, kom­mu­ni­ka­tör, Ar­ri­va: ”Vi ser en ök­ning av kla­go­mål ge­ne­rellt, men ock­så ett mins­kat an­tal ti­di­ga av­gång­ar. Be­mö­tan­det är en själv­klar del av ut­bild­ning­en för vå­ra fö­ra­re.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.