Fac­ket lar­mar om stres­sa­de fö­ra­re

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son

Buss­fö­ra­re i Sund­by­berg blir stres­sa­de av att bus­sen in­te står fram­körd när tu­ren ska star­ta. Nu har fac­ket lar­mat till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

En stor del av fö­rar­na hos Ar­ri­va, som kör bus­sar åt SL, drab­bas dag­li­gen av att bus­sen in­te står fram­körd när de ska star­ta sin tur.

Bus­sen kan va­ra ute i tra­fik, ”på in­gång” el­ler på verk­sta­den. Tu­ren blir där­ef­ter för­se­nad. Upp­ma­ning­en från tra­fik­led­ning­en är all­tid ”kör med för­se­ning”, trots att tu­ren ef­ter re­dan har gått, en­ligt fac­ket som nu krä­ver att Ar­bets­mil­jö­ver­ket in­gri­per.

Kon­se­kven­sen av det­ta blir att fö­rar­nas ras­ter spric­ker och att de ar­be­tar un­der stän­dig stress, fram­går av an­mä­lan. Många fö­ra­re tar sig till job­bet myc­ket ti­di­ga­re, så att de slip­per att drab­bas av den­na stress som ris­ke­rar att föl­ja med res­ten av ar­bets­da­gen.

Dess­utom upp­står kon­flikt­si­tu­a­tio­ner i kon­tak­ten med re­se­nä­rer­na.

”Kund­kon­tak­ten i ar­be­tet är tät och ibland kan kon­flikt­si­tu­a­tio­ner upp­stå. Ris­ken för det­ta ökar om bus­sen är sen och fö­ra­ren är stres­sad”, skri­ver fac­ket.

De hän­vi­sar till ar­bets­mil­jö­lag­stift­ning­en och krä­ver att Ar­ri­va ska tving­as fö­re­byg­ga de ris­ker som stres­sen med­för. Fac­ket vill även att ru­ti­ner ska in­fö­ras så att des­sa si­tu­a­tio­ner in­te upp­står.

Ar­ri­va med­de­lar fac­ket att de har in­fört och ska in­fö­ra tek­nis­ka lös­ning­ar för att lo­ka­li­se­ra bus­sar­na. De ser över möj­lig­he­ten att lå­ta fö­ra­ren ta del av tra­fik­led­ning­ens pla­ne­ra­de lös­ning i stör­re ut­sträck­ning, för att ska­pa ökat för­tro­en­de.

Ut­ö­kad tra­fik, nya bus­sar och en cent­ra­li­se­rad tra­fik­led­ning är någ­ra av de för­änd­ring­ar som lig­ger ba­kom pro­ble­men, en­ligt fö­re­ta­get.

– Det här är växt­värk som går ut över per­so­na­len och som vi mås­te lö­sa. Själ­va pro­blem­be­skriv­ning­en är vi rätt över­ens om, sä­ger Chris­ter Ekelund, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Ar­ri­va. Nu vän­tar de in Ar­bets­mil­jö­ver­kets in­spek­tion. Då räk­nar Ar­ri­va med att ta del av yt­ter­li­ga­re åt­gärdskrav från fac­ket.

– Up­pen­bar­li­gen tyc­ker de in­te att de åt­gär­der som vi ta­git fram i pla­nen räc­ker, sä­ger Chris­ter Ekelund.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AR­BETS­MIL­JÖ. Buss­fö­ra­re har det stres­sigt. ”Växt­värk”, en­ligt ar­bets­gi­va­ren Ar­ri­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.