Cro­n­eld vann skyt­te­li­gan i SSL – gjor­de 38 på­sar

Vi i Sundbyberg - - SPORT - An­ders Ekström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se

In­för sista om­gång­en var det tight i skyt­te­li­ga­top­pen. Då gjor­de Ju­lia Cro­n­eld fem (!) mål i epi­lo­gen och tog hem ti­teln som bäs­ta målskytt i he­la SSL 2017/18. En stark be­drift av den Sum­pan­bör­di­ga in­ne­ban­dy­spe­la­ren.

In­nan sä­song­en kom Ju­lia Cro­n­eld till Tä­by FC från Ty­resö. Trots att hon kom från ett bot­ten­lag bör­ja­de an­fal­la­ren pro­du­ce­ra mål di­rekt för topp­la­get.

In­för sista om­gång­en låg fle­ra spe­la­re med i skyt­te­top­pen, men Ju­lia gjor­de fem mål i sista se­ri­e­mat­chen – och vann skyt­te­li­gan på to­talt 38 på­sar. Fy­ra mer än två­an.

– Jag gick in för att vin­na och ha­de be­stämt mig för det. Jag fick även bra hjälp av lag­kam­ra­ter­na att för­sö­ka ta ti­teln, sä­ger Ju­lia som är född och del­vis upp­vux­en i Riss­ne.

Dröm­lä­get för Ju­lia är nä­ra mål­vak­ten till väns­ter. Då kan hon ut­nytt­ja sitt hö­ger­skott och sin av­slut­nings­för­må­ga. Och det har hon verk­li­gen gjort den­na sä­song.

– Det känns kul att vin­na skyt­te­li­gan. Det var ing­et jag fun­de­rat på in­nan att jag ha­de möj­lig­he­ten till. Jag har fått spe­la myc­ket, fick in någ­ra mål i bör­jan och se­dan flöt det på.

21-åring­en och hen­nes Tä­by FC slu­ta­de fy­ra i SSL. Nu i vec­kan bör­jar slut­spe­let då got­länds­ka End­re vän­tar i kvar­ten.

– Det blir mitt förs­ta slut­spel, så det ska bli kul. Jag tror på jäm­na mat­cher mot ett bra lag. Vårt mål är att ta gul­det, det är dit vi al­la strä­var nu.

Hur tän­ker du kring mål­skyt­tet i slut­spe­let?

– Det är ba­ra fort­sät­ta kö­ra som vi be­stämt, så kom­mer för­hopp­nings­vis även må­len i slut­spe­let med. Men det vik­ti­ga är att la­get går bra och att vår pre­sta­tion är bra.

Är du in­ne mood”? i ”slut­spels-

– Nej, in­te rik­tigt än. Jag hop­pas att jag kom­mer in i bubb­lan till hel­gen.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

FY­RA. Ju­lia Cro­n­eld gjor­de fy­ra fler mål än två­or­na i skyt­te­li­gan (Step­ha­nie Bo­berg, So­fia Jo­els­son).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.