Skat­tes­kul­der bakom hävt av­tal

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Kom­mu­nen hä­ver av­ta­let med sin frisk­vårdsent­re­pre­nör i sim­hal­len. De har fått re­da på att bo­la­get dras med sto­ra skat­tes­kul­der.

I dags­lä­get lig­ger sum­man av skul­der­na på näs­tan en halv mil­jon kro­nor, en­ligt Skat­te­ver­ket.

27 feb­ru­a­ri fick bo­la­get en vec­ka på sig att kom­ma med en hand­lings­plan. De hör­des in­te av i tid och av­ta­let häv­des av kom­mu­nen 14 mars.

Nu be­ta­lar kom­mu­nen 1,7 mil­jo­ner kro­nor ex­klu­si­ve moms för in­ven­ta­ri­er­na. En an­ställd får gå över till att job­ba åt kom­mu­nen.

Kom­mu­nen be­slu­ta­de som­ma­ren 2014 att lå­ta av­ta­let gå till den­na en­t­re­pre­nör.

Fö­re­ta­gets vd har va­rit i blåsvä­der förr.

2012 be­slu­ta­de kam­mar­rät­ten att han var per­son­ligt an­sva­rig för skul­der i ett ti­di­ga­re bo­lag, som stod bakom and­ra frisk­vårds­an­lägg­ning­ar i sam­ma ked­ja. Efter att bo­la­get gått i kon­kurs fanns skul­der på näs­tan tre mil­jo­ner kro­nor för obe­tal­da skat­ter och av­gif­ter.

Se­dan dess har än­nu ett fö­re­tag bakom gym­ked­jan gått i kon­kurs, på be­gä­ran av Skat­te­ver­ket.

Kom­mu­nen tit­tar på fö­re­ta­gens ekonomi som en del av av­talsupp­följ­ning­en.

– Man ska ju skö­ta si­na skat­te­in­be­tal­ning­ar och so­ci­a­la av­gif­ter, det är vik­tigt att man gör som le­ve­ran­tör, sä­ger Mat­ti­as Wi­berg, kom­mu­nens upp­hand­lings­chef.

Just den här upp­hand­ling­en gjor­des in­nan Mat­ti­as Wi­berg till­träd­de som upp­hand­lings­chef. Då ha­de man in­te verk­ty­gen för att kon­trol­le­ra den här ty­pen av för­hål­lan­den, en­ligt ho­nom.

– Vi gjor­de en kre­dit­kon­troll på fö­re­ta­get; då var eko­no­min god, sä­ger han.

Om kom­mu­nen i dag skul­le upp­täc­ka nå­got lik­nan­de, tar de även ställ­ning till hur långt till­ba­ka i ti­den hän­del­ser­na skett och om fö­re­ta­ga­ren själv vid­ta­git åt­gär­der.

– Man får tit­ta på det från fall till fall, hur det på­ver­kar ak­tu­el­la an­bud, sä­ger Mat­ti­as Wi­berg.

”Vi gjor­de en kre­dit­kon­troll på fö­re­ta­get; då var eko­no­min god.”

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

HÄVT. Kom­mu­nen hä­ver av­ta­let med sin en­t­re­pre­nör, på grund av obe­tal­da skat­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.