Mål­vakts­bi­lar bort­fors­la­de av po­lis

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Tre så kal­la­de mål­vakts­bi­lar har fors­lats bort av po­li­sen i Lil­la Al­by. En av ägar­na ha­de for­dons­skul­der på mer än en halv mil­jon kro­nor.

In­sat­sen gjor­des på för­ra tis­dags­ef­ter­mid­da­gen. Ägar­na till bi­lar­na som forsla­des bort har sto­ra skul­der för fel­par­ke­rings­av­gif­ter.

Den äga­re som låg i topp här ha­de skul­der på 640 000 kro­nor.

”På så sätt har vi även fri­gjort par­ke­rings­y­ta för de som skö­ter sig”, skri­ver po­li- sen i ett in­lägg på Fa­ce­book som har fått stor sprid­ning.

När äga­ren till en bil har for­dons­skul­der på mer än 5 000 kro­nor har po­li­sen rätt att ta hand om bi­len. Se­dan någ­ra år till­ba­ka finns den­na re­gel, för att få bukt med pro­ble­met med bil­mål­vak­ter.

Det hand­lar om per­so­ner som själ­va sak­nar till­gång­ar och som lå­ter and­ra skri­va si­na bi­lar på dem.

– De får li­te be­talt av äga­ren för be­svä­ret. Den som bru­kar bi­len kla­rar sig un- dan, de kan par­ke­ra fel och blir ald­rig straf­fa­de för det, sä­ger kom­mun­po­li­sen Pe­ter Saar­man.

Po­li­sen ar­be­tar of­fen­sivt mot det­ta och tar mål­vakts­bi­lar när de har möj­lig­het, en­ligt ho­nom.

– Skrot­bi­lar ska in­te va­ra på vägar­na. Är det fi­na­re bi­lar så blir det känn­bart för äga­ren, sä­ger han.

Van­li­gast är att bi­lar­na skro­tas. En del säljs för att täc­ka upp för po­li­sens om­kost­na­der och för att skul­der till ex­em­pel­vis par­ke­rings­bo­lag ska bli be­tal­da.

Fel­par­ke­ra­de bi­lar är in­te i förs­ta hand en frå­ga för po­li­sen, utan för kom­mu­nen.

– Om de in­te står hind­ran­de för tra­fik, sä­ger Pe­ter Saar­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.