Dags att ut­veck­la strand­pro­me­na­den

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Kjell Mattsson, Grupple­da­re (KD) i stads­bygg­nads- och mil­jö­nämn­den, Gustaf Joelsson, Er­sät­ta­re (KD) i stads­bygg­nads- och mil­jö­nämn­den

Vi Krist­de­mo­kra­ter vill ut­veck­la och gö­ra strand­pro­me­na­den till­gäng­lig med kafé­er el­ler re­stau­rang­er som gär­na kan byg­gas på på­lar ut i vatt­net för att kun­na an­vän­da det fina kvälls­ol­slä­get. Det finns fle­ra ex­em­pel där café­er och re­stau­rang­er med of­fent­li­ga ytor ska­par av­kopp­ling och all­mänt mys. Ett ex­em­pel är Horns­bergs­strand. Strand­pro­me­na­den bör pla­ce­ras mel­lan Bäll­stabro och Sol­na­grän­sen och nä­ra den pla­ne­ra­de pen­del­båts­lin­jens bryg­ga. Lin­jen är tänkt att tra­fi­ke­ra Stock­holm och Sund­by­berg. Den cy­kel och gång­bro som pla­ne­ras byg­gas över Bäll­sta­vi­ken kom­mer yt­ter­li­ga­re att öka för­ut­sätt­ning­ar­na till att hö­ja om­rå­dets at­trak­ti­vi­tet.

Sta­den bör ock­så bör­ja pla­ne­ra för möj­lig­gö­ra som­mar­plat­ser för små­bå­tar på flyt­bryg­gor så vi kan få ett ak­tivt båt­liv som­mar­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.