Ja till om­bild­ning på Riss­ne­le­den

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@ di­rekt­press.se

505 lä­gen­he­ter på Riss­ne­le­den i Hal­lon­ber­gen har kom­mit när­ma­re en om­bild­ning. På köp­stäm­man för­ra vec­kan rös­ta­de till­räck­ligt många hy­res­gäs­ter ja.

To­talt hand­lar det om 505 lä­gen­he­ter och 324 ja-rös­ter kräv­des. 332 per­so­ner rös­ta­de för att kö­pa si­na lä­gen­he­ter på Riss­ne­le­den av För­val­ta­ren.

En rätt tajt mar­gi­nal, väl?

– Det var väl som det bru­kar va­ra. Men de var på rätt si­da om strec­ket, i al­la fall, sä­ger Björn Fors­man, ju­rist hos För­val­ta­ren.

För­u­tom lä­gen­he­ter­na in­går en del lo­ka­ler i kö­pet. To­tal­sum­man lan­dar på drygt 900 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt För­val­ta­ren.

Nu ska ett da­tum för till­trä­de be­stäm­mas. De bo­en­de som vill kö­pa ska se till att lö­sa den eko­no­mis­ka bi­ten.

San­no­likt säljs fas­tig­he­ten först till hös­ten, en­ligt Björn Fors­man.

– Ban­ker­na ska hin­na med ock­så. Det ska till ett an­tal sty­rel­se­be­slut och så är det se­mest­rar, sä­ger han.

Köp­stäm­man skul­le ge- nom­fö­ras först när man kun­de räk­na med ett ja-re­sul­tat, fram­går av bo­stads­rätts­för­e­ning­ens hem­si­da. Ett ut­skick från dem upp­ma­na­de de som in­te sagt ja, att se till att om­bild­ning­en går ige­nom.

”Ni är en ut­av de väl­digt få som in­te läm­nat in en full­makt”, står i ut­skic­ket. Trots det mås­te det ha va­rit när­ma­re 200 hy­res­gäs­ter, med tan­ke på hur många som se­dan in­te rös­ta­de ja till kö­pet, på­pe­kar en hy­res­gäst.

– Ut­skic­ket var ju in­te så ne­utralt, kan man sä­ga. Fram­förallt tryc­ker de jät­te­myc­ket på po­si­ti­va vär­den. Man be­hö­ver in­te ha in­komst el­ler be­ta­la nå­gon stor sum­ma till ban­ken. Om vi in­te får kö­pa kom­mer För­val­ta­ren att re­no­ve­ra och hö­ja hy­ran, sam­man­fat­tar hy­res­gäs­ten.

”Vi fab­ri­ce­rar in­te in­for­ma­tion.”

Tror du att ut­skic­ket har lästs li­ka kri­tiskt av al­la?

– Jag an­tar att de hop­pas att al­la in­te kom­mer att för­stå, ef­tersom de ut­tryc­ker sig så. Det fun­ka­de till­räck­ligt bra, tyd­li­gen.

Se­basti­an Sjä­lin, bo­stads­rätts­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de, me­nar att det är svårt att in­te skic­ka ut vinklad in­for­ma­tion när de ar­be­tar för en om­bild­ning.

– Jag tror att det blir bätt­re bå­de för de som kö­per och för de som bor kvar som hy­res­gäs­ter. Vi fab­ri­ce­rar in­te in­for­ma­tion. Vi pre­sen­te­rar det vi tyc­ker är vä­sent­ligt, men be­ly­ser de punk­ter som fö­re­språ­kar det som vi vill fram­stäl­la, sä­ger han.

Ni skrev att ”väl­digt få” in­te ha­de läm­nat full­makt?

– Det ut­skic­ket är väl li­te olyck­ligt. Där har vi ta­git li­te hjälp av per­so­ner som in­te sit­ter i sty­rel­sen, det togs bort gans­ka snabbt, sä­ger Se­basti­an Sjä­lin.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

OM­BILD­NING. Nu är yt­ter­li­ga­re drygt 500 lä­gen­he­ter i Hal­lon­ber­gen på väg att säl­jas av För­val­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.