För­bju­da mo­bi­ler i sko­lan el­ler in­te?

Ur­sviks­sko­lan har mo­bil­för­bud: Be­slut bör tas nära­verk­sam­he­ten

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Mo­bil­för­bud har bli­vit en het po­li­tisk po­ta­tis in­för va­let. På Ur­sviks­sko­lan har man haft mo­bil­för­bud se­dan i hös­tas. Nu vill ele­ver­na själ­va bå­de ha och in­te ha si­na mo­bi­ler.

Mo­bil­fria sko­lor bli­vit stor­po­li­tik då bå­de S och L vill ha ett na­tio­nellt för­bud. Ur­sviks­sko­lan blev mo­bil­fri i hös­tas och nu bör­jar en ut­vär­de­ring bli klar. Den vi­sar att ele­ver­na sak­nar si­na mo­bi­ler, men kan även se för­de­lar med att va­ra ut­an dem.

I hös­tas in­för­de Ur­sviks­sko­lan mo­bil­för­bud un­der skol­tid. Vi i Sund­by­berg träf­fa­de spe­ci­al­pe­da­go­gen Per­nil­la Wid­lund och lä­ra­ren Ca­ro­li­ne Emils­son-Forsén i slu­tet av no­vem­ber.

För­ut har en elev som bli­vit klar med en upp­gift kun­nat ta fram mo­bi­len un­der bän­ken, i stäl­let för att sä­ga till lä­ra­ren. Mobb­ning och kränk­ning­ar har flyt­tat över till den di­gi­ta­la värl­den, be­rät­ta­de de.

På ras­ter­na har bar­nen fått and­ra in­tres­sen och när de in­te be­hö­ver va­ra till­gäng­li­ga jämt sjun­ker de­ras stress­ni­vå­er.

– De får vi­la! För­äld­rar­na ring­er dem och det pling­ar kon­stant på Snapchat an­nars, sa Per­nil­la Wid­lund då.

Mo­bil­för­bu­det in­för­des i sam­råd med ele­ver och lä­ra­re. I slu­tet av ter­mi­nen in­led­de sko­lan en ut­vär­de­ring av det.

Har ni kvar mo­bil­för­bu­det?

– Vi har kvar det, el­ler ”den mo­bil­fria sko­lan”, som vi väl­jer att kal­la det. Vi hål­ler på att slut­fö­ra ut­vär­de­ring­ar­na, sä­ger Per­nil­la Wid­lund.

Ele­ver­na som sva­rat hit­tills ut­tryc­ker bå­de att de sak­nar si­na te­le­fo­ner och att de vill kol­la om de fått med­de­lan­den, samtidigt som de är gla­da över att in­te be­hö­va oroa sig för att bli fo­to­gra­fe­ra­de.

– Det är li­te blan­dad kom­pott. De vill bå­de ha mo­bi­ler­na till­ba­ka och tyc­ker att det är väl­digt skönt att slip- pa stres­sen, sä­ger Per­nil­la Wid­lund.

Att gö­ra sko­lan mo­bil­fri var in­te i förs­ta hand en frå­ga om vad som hän­der på lek­tio­ner­na, en­ligt hen­ne.

– Främst på ras­ter­na blev de så låsta i och vid si­na te­le­fo­ner. Vi ha­de inga stör­re svå­rig­he­ter un­der lek­tions­tid, sä­ger hon.

Sko­lan ska va­ra lik­vär­dig och te­le­fo­ner är dy­ra ”sta­tus­gre­jer”. Där kan sko­lan ta ett an­svar och to­na ner jäm­fö­rel­se­het­sen.

– Ung­ar jäm­för he­la ti­den och kol­lar ”vad har du för te­le­fon”, sä­ger Per­nil­la Wid­lund.

Att ha en di­a­log med ele­ver­na är vik­tigt; även om be­slu­tet fat­tas av de vux­na så ska ele­ver­na kun­na för­stå po­äng­en med det.

Vil­ken ni­vå bör ett be­slut om mo­bil­för­bud tas på?

– Svårt att sva­ra på. Vi kan in­te vä­ja för de här frå­gor­na, men jag tyc­ker in­te att det är på riks­ni­vå man ska ta be­slu­ten ut­an att det ska ske i di­a­log med oss som be­fin­ner oss i verk­sam­he­ten: ele­ver, för­äld­rar och lä­ra­re.

”De vill bå­de ha mo­bi­ler­na till­ba­ka och tyc­ker att det är väl­digt skönt att slip­pa stres­sen.”

LUG­NA­RE. Spe­ci­al­pe­da­go­gen Ur­sviks­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.