Nät ska stop­pa duv­pro­blem vid Hem­köp

Bajs­pro­ble­met har fått en lös­ning: Kom­mu­nen och lands­ting­et är över­ens om ett fö­re­sla­get me­tall­nät runt ned­gång­en till tun­nel­ba­nan, som ska stop­pa du­vor­na.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Pro­ble­met med du­vor och de­ras bajs har fun­nits fle­ra år, vid ned­gång­en till tun­nel­ba­nan vid Hem­köp i cen­tra­la Sund­by­berg.

Åt­gär­der har dis­ku­te­rats, en för­buds­skylt mot mat­ning har satts upp och städ­ning har ut­förts.

Hit­tills tycks det i läng­den in­te ha hjälpt ett skit.

Men nu ser kom­mu­nen en ljus­ning: De har ef­ter lång tid kom­mit över­ens med lands­ting­et om att gö­ra ett pro­jekt i sam­ver­kan för att för­bätt­ra ned­gång­en.

Ett me­tall­nät ska sät­tas upp vid ned­gång­en. På det ska ge­nom­skin­lig, fär­gad plast sit­ta.

Ar­be­tet kom­mer att på­gå i förs­ta hand un­der dag­tid i två vec­kor. Sa­ne­ring görs på nat­ten.

Åt­gär­den görs i vän­tan på att järn­vä­gen grävs ned ge­nom stads­kär­nan.

– En så en­kel lös­ning som möj­ligt. Vi tyck­te att det var ade­kvat att kom­ma vi­da­re, sä­ger To­mas Lind­vall, tek­nisk chef vid Sund­by­bergs stad.

Nu åter­står att be­slu­ta när job­bet ska gö­ras och and­ra prak­tis­ka de­tal­jer. To­mas Lind­vall ser po­si­tivt på att man hit­tat en lös­ning ef­ter lång tid.

– Det kom­mer in­te att lö­sa pro­ble­met med att de ma­tas men det kom­mer att un­der­lät­ta för re­se­nä­rer­na. Det stop­par du­vor­na från att kun­na sit­ta på kan­ten och fly­ga över re­se­nä­rer­na, sä­ger To­mas Lind­vall.

Att in­te al­la ly­der in­for­ma­tions­skyl­tar om mat­nings­för­bud har kom­mu­nen svårt att gö­ra nå­got åt.

– Att ja­ga folk som ma­tar är in­te vårt hu­vud­upp­drag. Vi be­hö­ver hjälp av all­män­he­ten; vi är ald­rig på plats he­la ti­den men vi ska sä­ker­stäl­la en at­trak­tiv mil­jö.

Stads­mil­jö­kom­mu­nal­rå­det Ste­fan Bergström (C) är ock­så nöjd.

– Dess­utom en snygg lös­ning som bi­drar till mer konst­när­li­ga ut­tryck i sta­den, sä­ger han.

”En så en­kel lös­ning som möj­ligt.”

ILLUSTRATION: ARKITEKT LARS OLS­SON FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON/ARKIV

FÅGELSTOPP. Färg­gla­da pryd­na­der istäl­let för bajs, blir det fram­ö­ver vid tun­nel­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.