Dy­ra­re lå­ta gäs­ter sit­ta ute

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Att ha en ute­ser­ve­ring kom­mer snart bli li­ka dyrt som i Sol­na, om ett för­slag till höjd taxa går ige­nom i bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den.

Tax­an för markupp­lå­tel­ser har in­te re­vi­de­rats se­dan 2010. Vid en jäm­fö­rel­se med grann­kom­mu­nen Sol­na är skill­na­der­na sto­ra, kon­sta­te­rar kom­mu­nen.

En ute­ser­ve­ring på 50 kvadrat­me­ter på gång­väg har hit­tills kostat 19 250 kro­nor att stäl­la upp. Från och med 1 ju­li ska det en­ligt ett för­slag kos­ta 30 000 kro­nor, det vill sä­ga mot­sva­ran­de sum­ma som i Sol­na.

Som Vi i Sund­by­berg be­rät­tat ti­di­ga­re, har tax­an för markupp­lå­tel­ser fö­re­sla­gits hö­jas för att räd­da bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­dens bud­get. Ef­tersom bygg­tak­ten i det när­mas­te stan­nat av se­dan i som­ras, ris­ke­rar nämn­den att gå näs­tan fy­ra mil­jo­ner kro­nor back.

Till­fäl­li­ga byg­ge­ta­ble­ring­ar, torg­för­sälj­ning och ute­ser­ve­ring­ar be­rörs av den fö­re­slag­na för­änd­ring­en.

Sä­songs­be­to­na­de ki­os­ker i cen­tra­la Sund­by­berg fö­reslås till ex­em­pel be­ta­la 40 000 kro­nor per sä­song (april–ok­to­ber) i stäl­let för 13 500 kro­nor per år.

Bo­dar, upp­lag och lik- nan­de vid till­fäl­li­ga byg­ge­ta­ble­ring­ar ska kos­ta dub­belt så myc­ket per kvadrat­me­ter och må­nad: 80 kro­nor i stäl­let för 40 kro­nor.

Ären­det tas upp på nämn­den på mån­dag 16 april. För de som fått be­vil­jat po­lis­till­stånd fö­re 1 ju­li 2018 gäl­ler nu­va­ran­de taxa.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

TAXEHÖJNING. Snart blir det dy­ra­re att ha ute­ser­ve­ring i Sund­by­berg. Så här såg det ut i förs­ta vår­vär­men 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.