Riss­neung­do­mar mot­ver­kas av top­po­li­ti­ker

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jesper Wiklund, Väns­ter­par­ti­et Sund­by­berg

Ef­ter att moderaterna och det blågrö­na sty­ret be­slu­tat att läg­ga ned Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na be­stäm­de sig någ­ra av ung­do­mar­na i Riss­ne i stäl­let för att star­ta en ide­ell för­e­ning – men med sam­ma namn.

Men när de hör av sig till kom­mu­nen för att sam­ver­ka kring jul­fi­ran­de el­ler sport­lovs­ak­ti­vi­te­ter upp­le­ver de att de blir bort­stöt­ta. De upp­fat­tar det till och med som att per­so­na­len in­om kul­tur- och fri­tid bli­vit till­sag­da av po­li­ti­ker att de in­te får sam­ver­ka med Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na.

Ef­tersom det skul­le va­ra all­var­ligt om den po­li­tis­ka led­ning­en dis­kri­mi­ne­rar ung­do­mar som en­ga­ge­rar sig för Riss­ne så ställ­de jag två frå­gor till kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ordförande Jo­han Storå­kers (L). Men på kom­mun­full­mäk­ti­ge vil­le han in­te ge ett rakt svar på någon av de två frå­gor­na. Så jag stäl­ler dem igen, och hop­pas på ett rakt svar.

Stäm­mer det att tjäns­te­män­nen i sta­den fått in­struk­tion om att in­te sam­ver­ka med Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na?

An­ser du att Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na ska få sam­ver­ka med sta­den på sam­ma vill­kor som al­la and­ra ide­el­la för­e­ning­ar i Sund­by­berg?

Med för­hopp­ning om ett rakt svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.