”Stu­di­e­mo­ti­va­tion kan in­te tving­as fram”

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Cher­ry Batra­po, häl­so-och sjuk­vårds­po­li­tisk ta­les­per­son FI Lisa Palm, ut­bild­nings­po­li­tisk ta­les­per­son FI Han­na Berg­man, Unga Fe­mi­nis­ter

Det är som­mar och det ef­ter­läng­ta­de slu­tet på skol­ter­mi­nen när­mar sig – för många ele­ver in­ne­bär ock­så slu­tet på ter­mi­nen ett be­tyg. Mitt i allt fi­ran­de och i längtan ef­ter lov vill vi dock upp­märk­sam­ma att be­tyg in­te bara ut­görs av ett pap­per med bok­stä­ver och rek­torns un­der­skrift. Väl­digt många ele­ver vitt­nar näm­li­gen om att stres­sen som be­ty­gen med­för re­sul­te­rar i ång­est och psy­kisk ohäl­sa. Den lång­va­ri­ga stres­sen byggs upp över tid och trots att man får be­ty­get i sin hand vid ter­mi­nens slut finns risk att den psy­kis­ka ohäl­san kvar­står.

I dag rap­por­te­rar allt fler barn och unga att de in­te mår bra. Sär­skilt ut­sat­ta är tje­jer, hb­tqia+ per­so­ner och in­di­vi­der som in­te ra­si­fie­ras som vi­ta. Vi an­ser att en allt­mer ut­bredd skolstress är en var­nings­flag­ga för att sko­lan som hel­het in­te är håll­bar. Be­tygs­sy­ste­met ska in­te in­ne­bä­ra att ele­ver kän­ner att de be­hö­ver off­ra sitt väl­må­en­de för att få be­tyg som är till­räck­li­ga för att ha makt över sin nu­tid och fram­tid. En ska kun­na gläd­jas åt si­na be­tyg, in­te va­ra led­sen över att be­tygs­stres­sen har gått ut över ens psy­kis­ka väl­må­en­de.

Stres­sen som be­ty­gen med­för re­sul­te­rar i ång­est och psy­kisk ohäl­sa.

Stu­di­e­mo­ti­va­tion kan in­te i tving­as fram ge­nom be­tyg i allt läg­re åld­rar el­ler omo­ti­ve­ra­de öka­de kun­skaps­krav. I stäl­let mås­te vi syn­lig­gö­ra den öka­de psy­kis­ka ohäl­san och ar­be­ta fö­re­byg­gan­de för att stär­ka ung­as skol­gång. Det gör Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv ge­nom att tyd­ligt lyf­ta elev­per­spek­ti­vet och sat­sa på en lik­vär­dig sko­la, öka­de re­sur­ser åt elev­häl­san, mind­re elev­grup­per och en god lä­ran­de­mil­jö som främ­jar stu­di­e­mo­ti­va­tion.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

BE­TYG. Stu­di­e­mo­ti­va­tion kan in­te i tving­as fram ge­nom be­tyg i allt läg­re åld­rar el­ler omo­ti­ve­ra­de öka­de kun­skaps­krav

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.