Öp­pet brev om Ör­sko­lan

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

Vi i Nät­verk Ör har re­a­ge­rat på att sta­den än en gång ska byg­ga ut den till­fäl­li­ga Ör­sko­lan och att det tem­po­rä­ra bygg­lo­vet för­längs med yt­ter­li­ga­re fem år. Den nya ut­bygg­na­den in­ne­bär att bar­nen kom­mer allt när­ma­re den starkt tra­fi­ke­ra­de Ur­sviks­vä­gen. Allt me­dan den ur­sprung­li­ga sko­lan, in­bäd­dad mel­lan bo­stads­hus och par­ker ut­an bil­tra­fik, står tom.

Vart tog ”gam­la” Ör­sko­lan vägen? 2012 upp­drog po­li­ti­ker­na åt kom­mu­nen att byg­ga en ny sko­la där den ”gam­la” Ör­sko­lan lig­ger. Det ar­be­tet är nu sex år se­na­re in­te ens på­bör­jat. Istäl­let ser vi nu hur den tem­po­rä­ra sko­lan på Ör­sväng­en 14 än en gång byggs ut!

För­ra gång­en var i ok­to­ber 2017. Ör­sko­lan stäng­des av ar­bets­mil­jö­re­la­te­ra­de or­sa­ker. Un­der den tid det­ta skul­le åt­gär­das be­slu­ta­des att stänga sko­lan och byg­ga en tem­po­rär sko­la på park­mar­ken vid Ör­sväng­en 14. In­nan byg­get star­ta­de frå­ga­de man de när­mas­te gran­nar­na ge­nom ett så kal­lat ”gran­ne­hö­ran­de” om de­ras åsik­ter om bygg­na­tio­nen.

Gran­nar­na var eni­ga om det olämp­li­ga i att pla­ce­ra en sko­la så nä­ra sto­ra och hårt tra­fi­ke­ra­de vägar. Kom­mu­nen lo­va­de dock att bygg­lo­vet en­bart var tem­po­rärt och att ef­ter de fem åren skul­le bygg­lo­vet tas bort och mar­ken åter­fö­ras till park­mark. Nå­got ”gran­ne­hö­ran­de” an­gå­en­de de ut­bygg­na­der som se­dan ut­förts har man in­te gjort.

I den kun­gö­rel­se som pub­li­ce­ra­des i lo­kal­tid­ning­en och som re­fe­re­rar till för­läng­ning av det tem­po­rä­ra bygg­lo­vet för sko­lan på Ör­sväng­en 14 angavs att, om man har syn­punk­ter, man ska re­fe­re­ra till di­a­ri­e­num­mer BTN 0174/2018. Det krävs en del de­tek­tiv­ar­be­te för att hit­ta dokumentet på Sund­by­bergs hem­si­da ef­tersom sök­mo­torn vi­sar noll träf­far.

Med li­te tå­la­mod hit­tar man till slut hand­ling­ar­na, och där står att det ”till­fäl­li­ga” bygg­lo­vet ska gäl­la i fem år till, allt­så sam­man­lagt tio år. En lång tid att vän­ta på en ny sko­la, och många ele­ver kom­mer allt­så att få gå i en sko­la som ut­görs av ba­rac­ker he­la sin skol­tid.

Sö­ker man på ”Ör­sko­lan” på sta­dens hem­si­da kan man lä­sa att den nya sko­lan är tänkt att stå klar till hös­ten 2018. Nu ver­kar det mest som om det är den nya pa­vil­jong­en/ba­rac­ken vid den tem­po­rä­ra sko­lan som kom­mer att stå klar till hös­ten och den rik­ti­ga sko­lan, som tyd­li­gen ska rym­ma 630 barn, är det än så länge oklart när den ska va­ra klar. Vi stäl­ler föl­jan­de frå­gor till dig och ditt par­ti:

• Vad skall hän­da med Ör­sko­lan?

• Re­no­ve­ring el­ler riv­ning och ny byg­ge?

• Pla­ne­ras det någ­ra nya sko­lor i

Hal­lon­ber­gen och Ör?

• Hur ser ni på skol­frå­gan i Ör?

• När pla­ne­ras åter­in­flyt­ten till Ör­sko­lan?

En lång tid att vän­ta på en ny sko­la, och många ele­ver kom­mer allt­så att få gå i en sko­la som ut­görs av ba­rac­ker he­la sin skol­tid. • Vad kom­mer att hän­da med de tem­po­rä­ra lo­ka­ler­na när in­flyt­ten till Ör­sko­lan är klar? Nät­verk Ör

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

KRAV. Po­li­ti­ker­na krävs på be­sked om Ör­sko­lan och fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.