Fel­ak­tig kar­ta på saj­ten

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Sund­by­bergs stad hål­ler just nu på att ta fram en ny spår­kar­ta för Ur­sviks mo­tions­om­rå­de. Ar­be­tet be­räk­nas va­ra fär­digt i som­mar. Bak­grun­den är att en med­bor­ga­re hört av sig till kom­mu­nen och kla­gat på att den be­fint­li­ga kar­tan som le­gat up­pe på kom­mu­nens sajt var fel­ak­tig.

”På spår­kar­tan står det att den är upp­rät­tad 2010. Se­dan dess har up­pen­bar­li­gen spårom­lägg­ning­ar skett. Med tan­ke på att fler och fler nya kom­mu­nin­vå­na­re flyt­tar in och vill mo­tio­ne­ra i de fi­na spå­ren, vo­re det bra med en upp­da­te­rad kar­ta”, skri­ver an­mä­la­ren.

FEL SPÅR. Gam­mal kar­ta över Ur­sviks mo­tions­spår låg up­pe på kom­mu­nens sajt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.