Bak­grund

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

■ 2013 fick E18 en ny sträck­ning, vil­ket led­de till att Sund­by­bergs stad och Solns kom­mun tog över hu­vud­man­na­ska­pet för En­kö­pings­vä­gen.

■ EN möj­lig­het ska­pa­des då för att gö­ra om vägen till stads­ga­ta.

■ I och med att vägen se­dan 2015 in­te hel­ler är trans­port­led för far­ligt gods, krävs in­te sam­ma sä­ker­hets­av­stånd till be­byg­gel­se.

■ RIKT­LIN­JEN för hur lång tid det ska ta att ge­nom­fö­ra pla­ner­na för Ma­den­da­len är 20–30 år.

■ OM­KRING 2024 be­räk­nas de förs­ta de­talj­pla­ner­na an­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.