Som­mar i Ty­ro­len

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Det blir en helt spe­ci­ell som­mar i år när du an­kom­mer till det sto­ra se­meste­rä­ven­ty­ret på den hi­sto­ris­ka me­del­tids­bor­gen Schloss Ro­se­negg i Ty­ro­len: Bo på slott med en ru­stik borg­mil­jö, stäm­nings­ful­la de­tal­jer och mo­der­na ho­tell­fa­ci­li­te­ter som SPA-av­del­ning och swim­ming­pool. Här vill man att sto­ra som små ska kän­na sig som hem­ma: Man ar­ran­ge­rar mäng­der av ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter och så finns det inga för­bjud­na zo­ner här – det vän­tar en spän­nan­de histo­ria i var­je vrå när du går på upp­täckts­färd mel­lan blan­ka rid­dar­rust­ning­ar och hem­li­ga torn­rum. Här har be­römd­he­ter som Na­po­le­on över­nat­tat och upp­täckt sin in­re rid­da­re - pre­cis som du ock­så kan gö­ra på din som­mar­se­mes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.