Li­be­ra­ler­na sva­rar om id­rotts­sats­ning­ar

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jo­han Storå­kers, kom­mu­nal­råd (L) och ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den, An­na-Le­na Ham­ma­rin, vice grupple­da­re (L)

Svar till Jo­nas Berg­ströms in­sän­da­re i Vi i Sund­by­berg nr 23.

Vi har stor re­spekt för de åsik­ter du an­för. Att gö­ra sats­ning­ar med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar är all­tid en av­väg­ning som krä­ver en ge­di­gen analys. Vi har be­dömt att Sund­by­bergs störs­ta folk­rö­rel­se, id­rot­ten, via de­ras sam­lings­or­ga­ni­sa­tion Idrotts­al­li­an­sen har re­le­van­ta syn­punk­ter om id­rotts­an­lägg­ning­ar i vår stad. Det­ta har vi till­freds­ställt till en be­ty­dan­de del via den pla­ne­ra­de multi­hal­len. Vi får ana­ly­se­ra om vi kan gö­ra me­ra för scout­verk­sam­he­ten och Jo­han kom­mer som be­kant att be­sö­ka er den 20 ju­ni.

Li­be­ra­ler­na har un­der fle­ra år dri­vit frå­gan om en ri­dan­lägg­ning i Sund­by­berg. När det gäl­ler den­na an­lägg­ning så har vi som po­li­ti­ker un­der ett an­tal år fått in­for­ma­tion från ex­per­ter om att mark­för­hål­lan­de­na på den ak­tu­el­la plat­sen va­rit för osäk­ra för att på ett sä­kert sätt på­bör­ja byg­gan­det. Nu har vi fått po­si­ti­va be­sked från ex­pert­håll och kan med glädje med­de­la att vi slu­tet av som­ma­ren kan pre­sen­te­ra en tids­plan och bud­get för ri­dan­lägg­ning­en. Vik­tigt för id­rot­ten, jäm­ställd­he­ten och ut­veck­ling­en av fi­na Sund­by­berg!

FO­TO: MOSTPHOTOS

STORT. Id­rot­ten är Sund­by­bergs störs­ta folk­rö­rel­se, skri­ver Li­be­ra­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.