DÖR­REN ÖPP­NAS EF­TER 400 ÅR

Gui­da­de vis­ning­ar av Sund­by­bergs älds­ta bygg­nad

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Patrik Ekström

I snart 400 år har Ahl­by sä­te­ri va­rit pri­vat bo­stad åt gre­var, adels­män och mi­nist­rar. Nu, i sam­band med en rad kul­tu­rel­la sats­ning­ar i Sund­by­berg un­der det eu­ro­pe­is­ka kul­tur­arv­så­ret, öpp­nas hu­set för förs­ta gång­en upp för all­män­he­ten.

Inklämt mel­lan be­tong­ko­los­ser från 60-ta­let och gömt bakom spi­ran­de gröns­ka döl­jer sig en li­ten kul­tur­hi­sto­risk ju­vel. Ahl­by sä­te­ri – Sund­by­bergs älds­ta bygg­nad – har va­rit otill­gäng­ligt för all­män­he­ten i 400 år.

Men nu rå­der nya ti­der. Sund­by­bergs stad köp­te fas­tig­he­ten för­ra året och för förs­ta gång­en vi­sas sä­te­ri­et nu upp för all­män­he­ten. Vis­ning­ar­na är en del av det pro­gram av ak­ti­vi­te­ter som Sund­by­berg stad ska­pat för det eu­ro­pe­is­ka kul­tur­arv­så­ret 2018.

– Vi är en li­ten seg­re­ge­rad stad med ett ge­men­samt kul­tur­arv som är vik­tig för vår iden­ti­tet. Vi ska va­ra stol­ta över vårt om­rå­de, sä­ger Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is när Vi i Sund­by­berg får en för­hand­s­titt i Ahl­by sä­te­ri ba­ra da­gar in­nan den of­fi­ci­el­la pre­miär­vis­ning­en.

Med oss är ock­så Sus­he­el Sam­my och Emil Ka­ner­va, som­mar­job­ban­de ung­do- mar som kom­mer att va­ra gui­der un­der vis­ning­ar­na i ju­ni och ju­li.

Själ­va sä­te­ri­et grund­la­des i bör­jan av 1600-ta­let, men om­rå­dets historia går be­tyd­ligt läng­re till­ba­ka i ti­den. Re­dan un­der vi­kin­ga­ti­den bod­de män­ni­skor i om­rå­det som vi idag kal­lar Lil­la Al­by.

– Man har hit­tat ett 20-tal gra­var från vi­kin­ga­ti­den vid Al­by ka­pell. Plat­sen, vid Ulvsun­da­sjöns strand och med till­gång till he­la Mä­la- ren, var tro­ligt­vis stra­te­giskt vik­tig, sä­ger Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is.

I bör­jan av 1600-ta­let do­ne­ra­des mar­ken till adels­man­nen och histo­ri­kern Erik Jö­rans­son Te­gel, som vun­nit den då­va­ran­de kung Gustaf II Adolfs gunst för en bok han skri­vit om Gustav Va­sa.

– På den ti­den bygg­des de fles­ta hus i trä, men Ahl­by sä­te­ri är byggd i sten, vil­ket an­sågs väl­digt fint, sä­ger Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is.

Från bör­jan ha­de hu­set, som stod fär­digt 1626, ba­ra ett vå­nings­plan. På 1800-ta­let fick bygg­na­den ett till vå­nings­plan i em­pir­stil.

Fle­ra gre­var och adel­s­per­so­ner har bott i hu­set un­der dess livs­tid. En av de mer in­tres­san­ta ägar­na är Claes Fred­rik Horn af Åmin­ne.

– Han var in­blan­dad i mor­det på Gustav III och lands­för­vi­sa­des ef­ter att han döm­des. Hans son fick dock ta över sä­te­ri­et, sä­ger Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is.

Sund­by­bergs stad blev äga­re till fas­tig­he­ten förs­ta gång­en re­dan 1961.

– Hu­set, som var upp­de­lat i två lä­gen­he­ter, an­vän­des då som pri­vat­bo­stad åt mi­nist­rar och and­ra emi­nen­ta

per­so­ner, sä­ger Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is.

I bör­jan av 2000-ta­let sålde sta­den hu­set till fa­mil­jen Ehren­lood.

– Ma­ri­an­ne Ehren­lood, som bor kvar i om­rå­det, har be­rät­tat att he­la hu­set dof­ta­de av plast­mat­tor­na som ha­de satts in på 80-ta­let. Fa­mil­jen Ehren­lood äg­na­de myc­ket kraft åt att re­stau­re­ra hu­set och sam­la in­ven­ta­ri­er för att ska­pa en sam­man­häng­an­de este­tisk mil­jö, sä­ger Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is.

Plast­mat­tor­na är idag bor­ta, men hu­set vi­sar fort­fa­ran­de drag från oli­ka epo­ker. Ett tids­ty­piskt 60-talskök finns till ex­em­pel kvar. Gol­vet i kö­ket är dock det älds­ta i he­la hu­set.

Kom­mu­nen har än­nu in­te be­stämt vad sä­te­ri­et ska an­vän­das till i fram­ti­den, men vig­sel­rum och café är för­slag som har nämnts. Och un­der som­ma­ren ska hu­set och träd­går­den allt­så vi­sas upp för all­män­he­ten.

FOTO: PATRIK EKSTRÖM

ÖPP­NAR. I snart 400 år har Ahl­by sä­te­ri va­rit pri­vat bo­stad åt gre­var, adels­män och mi­nist­rar. Nu öpp­nas hu­set för förs­ta gång­en upp för all­män­he­ten. Som­mar­job­ban­de gui­den Emil Ka­ner­va vi­sar en gam­mal tim­mer­bygg­nad som flyt­tats till sä­te­ri­et.

FOTO: PATRIK EKSTRÖM

ALLMOGE. Någ­ra all­moge­fö­re­mål som vi­sas upp i Ahl­by sä­te­ri.

GUI­DER. Emil Ka­ner­va, Sus­he­el Sam­my och Ja­ni­ne Sel­dent­hu­is gui­dar på Ahl­by sä­te­ri i som­mar.

FOTO: PATRIK EKSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.