”Ett lä­gen­hets­ho­tell gyn­nar in­te nå­gon”

Jag vill in­led­nings­vis sä­ga, att jag helt och hål­ler in­stäm­mer i vad An­na-Le­na Ham­ma­rin skri­vit ti­di­ga­re i Vi i Sund­by­berg, vad gäl­ler vik­ten av att vär­na om de grö­na ytor­na.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ka­ri Vikslätt

I slu­tet av maj fick jag med fle­ra ve­ta att nu­va­ran­de äga­re till Al­by kyr­ka dels vill gö­ra en re­stau­rang in­ne i kyr­kan, dels vill byg­ga ett lä­gen­hets­ho­tell i den lil­la par­ken bakom kyr­kan.

Al­by kyr­ka togs ur bruk vå­ren 2013 och sål­des se­na­re till en folk­hög­sko­la som där­ef­ter sålde den till nu­va­ran­de fas­tig­hets­ä­ga­re. Pla­ner­na att gö­ra en re­stau­rang i kyr­kan är ”en sak” och där finns di­rek­tiv och reg­ler från läns­sty­rel­sen vad som får gö­ras vad gäl­ler om­bygg­nad.

Vad gäl­ler be­hov av fler re­stau­rang­er i cen­tra­la Sund­by­berg så finns det nog oli­ka åsik­ter.

Det rik­tigt trå­ki­ga och det som jag och många med mig är starkt kritiska till är att fas­tig­hets­ä­ga­ren vill få till­stånd till att upp­fö­ra ett lä­gen­hets­ho­tell i i den lil­la par­ken.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren sä­ger sig vil­ja till­gäng­lig­gö­ra par­ken för all­män­he­ten. Det­ta går lätt att gö­ra re­dan idag ge­nom att lå­ta grin­dar­na till par­ken va­ra öpp­na! Ett lä­gen­hets­ho­tell gyn­nar in­te sund­by­ber­gar­na ut­an ger ba­ra ”klirr i kas­san” till fas­tig­hets­ä­ga­ren.

Jag hop­pas verk­li­gen att det­ta bygg­pro­jekt in­te blir av ut­an att klok­he­ten ska seg­ra.

Vär­na de grö­na ytor­na.

Ett lä­gen­hets­ho­tell gyn­nar in­te sund­by­ber­gar­na ut­an ger ba­ra ”klirr i kas­san” till fas­tig­hets­ä­ga­ren.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

PARK. In­sän­dar­skri­ben­ten hop­pas att bygg­pro­jek­tet i par­ken bakom Al­by kyr­ka in­te blir av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.